Mesures d’higiene i/o de prevenció a la FASE 1

Al BOE del dissabte 9/05/2020 s’ha publicat l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes desprès de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat .

Les mesures d’higiene i prevenció que preveu aquesta Ordre es divideixen en tres blocs:

  • Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador a la Fase 1 (Article 4).
  • Mesures per prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral a la Fase 1 (Article 5).
  • Mesures d’higiene exigibles pels titulars de les activitats previstes per la Fase 1 (Article 6).

Mesures d’higiene i/o de prevenció per al personal treballador a la Fase 1 (Article 4).

1. Sense perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la normativa laboral, el titular de l’activitat econòmica haurà d’adoptar les mesures necessàries per complir les mesures d’higiene i/o prevenció per al personal treballador dels sectors d’activitat establerts en aquesta ordre.

En aquest sentit, s’assegurarà que tots els treballadors tinguin permanentment a la seva disposició en el lloc de treball gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat per a la neteja de mans, o quan això no sigui possible, aigua i sabó.

Així mateix, quan no es pugui garantire la distància de seguretat interpersonal d’aproximadament dos metres, s’assegurarà que els treballadors disposin d’equips de protecció adequats al nivell de risc. En aquest cas, tot el personal haurà d’estar format i informat sobre el correcte ús dels citats equips de protecció.

El que es disposa en el paràgraf anterior serà també aplicable a tots els treballadors d’empreses que prestin serveis en els centres, locals i establiments, ja sigui amb caràcter habitual o de manera puntual.

2. El fitxatge amb empremta dactilar serà substituït per qualsevol altre sistema de control horari que garanteixi les mesures higièniques adequades per a protecció de la salut i la seguretat dels treballadors, o bé s’haurà de desinfectar el dispositiu de fitxatge abans i després de cada ús, advertint als treballadors d’aquesta mesura.

3. La disposició dels llocs de treball, l’organització dels torns i la resta de condicions de treball existents en els centres, locals i establiments es modificaran, en la mesura necessària, per a garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres entre els treballadors, sent això responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o, de la persona en qui aquests deleguin.

4. Així mateix, les mesures de distància que preveu aquesta ordre s’hauran de complir, en el seu cas, en els vestuaris, taquilles i lavabos dels treballadors, així com en qualsevol altra zona d’ús comú.

5. Si un treballador comencés a tenir símptomes compatibles amb la malaltia, es contactarà immediatament amb el telèfon habilitat pel Departament de Salut de Catalunya o centre de salut corresponent i, en el seu cas, amb els corresponents serveis de prevenció de riscos laborals. Sempre que sigui possible, el treballador es col·locarà una màscara, havent d’abandonar, en tot cas, el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.

Mesures per prevenir el risc de coincidència massiva de persones en l’àmbit laboral a la Fase 1 (Article 5).

1. Sense perjudici de l’adopció de les necessàries mesures de protecció col·lectiva i individual, els centres hauran de realitzar els ajustos en l’organització horària que resultin necessaris per evitar el risc de coincidència massiva de persones, treballadores o no, en espais o centres de treball durant les franges horàries de previsible màxima afluència o concentració, atesa la zona geogràfica de la qual es tracti, i de conformitat amb allò recollit als següents apartats.

2. Es considerarà que existeix risc de coincidència massiva de persones quan no hi hagi expectatives raonables que es respectin les distàncies mínimes de seguretat, particularment en les entrades i sortides al treball, tenint en compte tant la probabilitat de coincidència massiva de les persones treballadores com l’afluència d’altres persones que sigui previsible o periòdica.

3. Els ajustos als quals es refereix l’apartat anterior hauran d’efectuar-se tenint en compte les instruccions de les autoritats competents, així com, en el seu cas el que es preveu en la normativa laboral i convencional que resulti d’aplicació.

Mesures d’higiene exigibles pels titulars de les activitats previstes per la Fase 1 (Article 6).

1. El titular de l’activitat econòmica haurà d’assegurar que s’adopten les mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques i intensitat d’ús dels centres, locals i establiments.

En les tasques de neteja es prestarà especial atenció a les zones d’ús comú i a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taules, mobles, passamans, sòls, telèfons, penjadors, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

a) S’utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han estat autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. En l’ús d’aquest producte es respectaran les indicacions de l’etiqueta.

b) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.

Les mesures de neteja s’estendran també, en el seu cas, a zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, condícies, cuines i àrees de descans.

Així mateix, quan existeixin llocs de treball compartits per més d’un treballador, es realitzarà la neteja i desinfecció del lloc després de la finalització de cada ús, amb especial atenció al mobiliari i altres elements susceptibles de manipulació.

2. En el cas que s’emprin uniformes o roba de treball, es procedirà a la rentada i desinfecció diària d’aquests, havent de rentar-se de manera mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads. En aquells casos en els quals no s’utilitzi uniforme o roba de treball, les peces utilitzades pels treballadors en contacte amb clients, visitants o usuaris, també hauran de rentar-se en les condicions assenyalades anteriorment.

3. S’han de fer tasques de ventilació periòdica en les instal·lacions i, com a mínim, de manera diària i per espai de cinc minuts.

4. Quan en els centres, locals i establiments e hi hagi ascensor o muntacàrregues, el seu ús es limitarà al mínim imprescindible i s’utilitzaran preferentment les escales.

Quan sigui necessari utilitzar-los, l’ocupació màxima dels mateixos serà d’una persona, tret que sigui possible garantir la separació de dos metres entre elles, o en aquells casos de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant.

5. Quan d’acord amb el que es preveu en aquesta ordre l’ús dels lavabos estigui permès per clients, visitants o usuaris, la seva ocupació màxima serà d’una persona, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, i en aquest cas també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. S’haurà de procedir a la neteja i desinfecció dels lavabos, com a mínim, sis vegades al dia.

6. Es fomentarà el pagament amb targeta o altres mitjans que no suposin contacte físic entre dispositius, evitant, en la mesura que sigui possible, l’ús de diners en efectiu. Es netejarà i desinfectarà el datàfon després de cada ús, així com el TPV si l’empleat que l’utilitza no és sempre el mateix.

7. S’haurà de disposar de papereres, si pot ser amb tapa i pedal, en els quals poder dipositar mocadors i qualsevol altre material d’un sol ús. Aquestes papereres hauran de ser netejades de manera freqüent, i almenys una vegada al dia.

8. El que es preveu a l’article 6 d’aquesta Ordre s’aplicarà sense perjudici de les especialitats en matèria de neteja i desinfecció establertes en aquesta ordre per a sectors concrets (reobertura de les terrasses i dels hotels, pensions, càmpings i altres allotjaments turístics).

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org)