Mesures de recolzament als treballadors autònoms

(Articles 13, 14 i Disposició Addicional Quarta del Reial Decret Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació)

La finalitat d’aquestes mesures és garantir uns ingressos a aquells treballadors autònoms que es veuen afectats per la suspensió de l’activitat, de conformitat amb una resolució administrativa, aquells altres que no tenen accés a una prestació ordinària de cessament, així coma als treballadors autònoms de temporada que veuen reduïda la seva activitat.

Les mesures són les següents:

1ª. Pròrroga fins al 31/01/2021 de la prestació especial per cessament d’activitat prevista a l’article 9 del Reial Decret Llei 24/2020, de 26 de juny, per aquells autònoms que l’hagin percebut durant el tercer trimestre de 2020 i mantinguin les condicions per a la seva percepció en el quart trimestre (Disposició Addicional Quarta).

– Es pot continuar percebent aquesta prestació fins al 31/01/2021, sempre que durant el quart trimestre de l’any 2020 mantinguin els requisits que es van establir per a la seva concessió.

– Així mateix, els treballadors autònoms que no haguessin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre de 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat prevista a l’article 327 del TRLGSS

– L’accés a aquesta pròrroga de la prestació o, en el seu cas, a la prestació exigirà acreditar una reducció en la facturació durant el quart trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

– Per a determinar el dret a la prestació mensual es prorratejaran els rendiments nets del quart trimestre, no podent excedir de 1.939,58 euros mensuals.

– La quantia de la prestació serà del 70% de la base mínima de cotització.

– Aquesta prestació es podrà percebre fins al 31/01/2021

– Si es sol·licita abans del 15/10/2020, tindrà efectes el dia 1/10/2020. Si es sol·licita després del 15/10/2020, tindrà efectes el dia 1/11/2020.

2ª. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19 (Article 13.1).

Les característiques més destacades d’aquesta mesura són les següents:
– La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat desenvolupada (s’incrementarà en un 20% si l’autònom té reconeguda la condició de membre d’una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa).

– Durant el temps que romangui l’activitat suspesa es mantindrà l’alta en el règim especial corresponent quedant l’autònom exonerat de cotitzar.

– El període durant el qual l’autònom estigui exempt de l’obligació de cotitzar s’entendrà com cotitzat.

– La base de cotització aplicable durant tot el període de percepció d’aquesta prestació extraordinària serà l’establerta en el moment d’inici d’aquesta prestació.

– Percebre aquesta prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte d’altri tret:

 • Que els ingressos del treball per compte d’altri siguin inferiors a 1,25 vegades l’import del SMI.
 • Amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte propi.
 • Amb la percepció de rendiments procedents de la societat l’activitat de la qual s’hagi vist afectada pel tancament (per exemple: quan estàs exercint l’activitat tancada a través d’una societat, però aquesta societat exerceix altres activats econòmiques que no han estat tancades).
 • Amb la percepció d’una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l’acompliment de l’activitat que desenvolupava.

– El reconeixement de la prestació s’haurà de sol·licitar dins dels primers 15 dies següents a l’entrada en vigor de l’acord o resolució de tancament d’activitat o, en defecte d’això, el dia de la sol·licitud.

3ª. Prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària per aquells treballadors autònoms a partir de l’1/10/2020 (Article 13.2).

Entre els requisits més importants per tenir dret a percebre aquesta prestació, destaquem els següents:

– Estar donat d’alta i al corrent de pagament de les cotitzacions d’autònoms abans de l’1/04/2020.

– Acreditar en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte pròpia d’almenys el 50% en relació als ingressos del primer trimestre del 2020.

– La prestació es podrà percebre fins al 31/01/2021.

– No tenir ingressos procedents d’una activitat per compte pròpia en l’últim exercici de 2020 superiors al SMI.

4ª.- Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat entre els mesos de juny a desembre de 2020 (Article 14)

– A aquests efectes, es consideren treballadors de temporada aquells treballadors autònoms l’únic treball dels quals al llarg dels últims dos anys s’hagués desenvolupat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant els mesos de juny a desembre.

– Es considerarà que el treballador autònom ha desenvolupat un únic treball durant els mesos de juny a desembre de 2018 i 2019 sempre que, d’haver estat d’alta en un règim de seguretat social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

– Seran requisits per a causar dret a la prestació:

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant almenys quatre mesos en el període comprès entre els mesos de juny a desembre de cadascun dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 120 dies durant el període comprès entre l’1 de juny de 2018 i el 31 de juliol de 2020.
 • No haver desenvolupat activitat ni haver estat dau en alta o assimilat a l’alta des de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut cap prestació del sistema de Seguretat Social durant els mesos de gener a juny de 2020, tret que la mateixa fos compatible amb l’exercici d’una activitat com a treballador autònom.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si no es complís aquest requisit, l’òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert en 30 dies naturals produirà plens efectes per a l’adquisició del dret a la protecció.

– La quantia d’aquesta prestació serà l’equivalent al 70 de la base mínima de cotització que correspongui per l’activitat exercida en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms

– Aquesta prestació extraordinària per cessament d’activitat podrà començar meritar amb efectes del dia 1/10/2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers quinze dies naturals d’octubre. En cas contrari els efectes queden fixats l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

– Durant la percepció de la prestació no existirà obligació de cotitzar, romanent el treballador en situació d’alta o assimilada a l’alta en el règim de Seguretat Social corresponent.

– Aquesta prestació serà incompatible amb el treball per compte d’altri.

– El treballador autònom que hagi sol·licitat el pagament d’aquesta prestació podrà:

 • Renunciar a la prestació en qualsevol moment abans del 31/12/2020.
 • Retornar per iniciativa pròpia la prestació per cessament d’activitat, sense necessitat d’esperar a la reclamació de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social o de l’entitat gestora, quan consideri que els ingressos que pot percebre per l’exercici de l’activitat durant el temps que pot causar dret a ella superaran els llindars establerts per aquesta prestació (no haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 €), amb la corresponent pèrdua del dret a la prestació.

Tal i com s’ha fet en anteriors mesures per als treballadores autònoms, aquestes també s’han de sol·licitar a través de la vostra Mutua.