Mesures de la Generalitat per la reducció del lloguer de locals de negoci.

Com a conseqüència del tancament dels bars i restaurants que s’han imposat a tot el territori de Catalunya, la Generalitat ha publicat al DOGC del dijous 22/10/2020 el Decret Llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

Aquest nou Decret Llei, que entra en vigor el mateix dijous 22/10/2020, faculta als titulars dels negocis que tinguin un contracte d’arrendament subscrit a partir de l’1/1/1995 per iniciar una negociació amb els propietaris dels locals per tal d’establir de mutu acord una rebaixa de l’import de la mensualitat del lloguer.

Els principals aspectes a tenir en compte de la nova normativa són els següents:

El llogater podrà requerir al propietari, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

En el cas que propietari i llogater no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d’un mes a comptar del requeriment, s’apliquen les regles següents:

  1. En cas de suspensió del desenvolupament de l’activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.
  2. En cas de restricció parcial de l’aprofitament material del local, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s’han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
  3. La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l’establiment no afecta l’aplicació de les reduccions previstes anteriorment.
  4. El llogater pot exigir al propietari que imputi totalment o parcial a l’obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l’organisme oficial competent. El llogater ha de reintegrar les garanties objecte d’imputació en el termini d’un any comptat des de l’aixecament del tancament o de les mesures restrictives de l’aprofitament del local i, en tot cas, abans que finalitzi el contracte si el termini de durada és inferior.
  5. Si les mesures de salut pública de tancament de l’activitat o restrictives de l’aprofitament del local es perllonguin més de 3 mesos en el transcurs d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta norma, el llogater pot optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què s’esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.

Les reduccions de renda i d’altres quantitats degudes per la part arrendatària establertes a l’article 2, apartat 1 d’aquest Decret Llei són efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària.

Des que rebi el requeriment, el propietari  s’ha d’abstenir d’emetre factura contra el llogater per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

Per últim, us hem d’indicar que el llogater pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords a què hagui arribat amb el propietari, com a conseqüència de les contingències que s’hi preveuen, abans del 22/10/2020.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org).