Més defensa del sector: l’Associació de Càmpings de Lleida presenta al.legacions als projectes de normatives que està elaborant el Ministeri de Medi Ambient i l’Agencia Catalana del Aigua

Us informem que l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA ha presentat, durant aquest estiu, diversos escrits d’al·legacions davant l’Administració hidràulica estatal i catalana, en relació a les modificacions de normatives que afecten a l’activitat dels càmpings situats a la llera dels rius.

En primer lloc, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA va presentar el passat 5 d’agost un escrit d’al·legacions en el tràmit d’informació pública del Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que ha elaborat el Ministeri de Medi Ambient.

El Reglament de Domini Públic Hidràulic (d’ara en endavant, RDPH), forma part de la legislació estatal sobre aigües i és la norma que regula, entre d’altres aspectes que afecten a l’activitat de càmping, les autoritzacions en zona de policia de lleres o les autoritzacions d’abocament i de captació d’aigües de fonts i pous.

Com a conseqüència del desenvolupament de la Directiva europea 2007/60/CE, d’avaluació i gestió dels riscos d’inundació, que s’ha fet a l’estat espanyol, el Ministeri de Medi Ambient ha elaborat el Projecte de Reial Decret de modificació del RDPH, intentant resoldre determinades llacunes existents i la correcta implantació del plans hidrològics de conca i els plans de gestió del risc d’inundació.

Les al·legacions presentades per l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA s’han centrat principalment en deixar clar que la modificació del RDPH afecti únicament a les noves instal•lacions i no als càmpings ja existents, així com en la gestió dels episodis d’avingudes i inundacions als càmpings.

Podeu accedir al text íntegre del Projecte de modificació del RDPH i a les al·legacions presentades per l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA, clicant a sobre dels següents títols:

En segon lloc, l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA ha presentat al·legacions a la Proposta del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2016-2021 i del corresponent Projecte de Decret d’aprovació, que ha elaborat l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA.

La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2000, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, estableix el deure de les autoritats competents en cada àmbit d’elaborar i donar compliment a una planificació del cicle de l’aigua amb objecte d’assolir els objectius ambientals, que es poden resumir com l’assoliment d’un bon estat de les masses d’aigua. El sistema de planificació que estableix la Directiva el presideix el pla de gestió de la demarcació hidrogràfica, que integra i aglutina el contingut de la resta d’instruments de la planificació hidrològica, que són el Programa de seguiment i control, el Programa de mesures i els plans i programes de gestió específics.

La normativa estatal i autonòmica de transposició de la Directiva, recullen el mandat comunitari d’elaborar i aprovar un pla de gestió per a cada demarcació hidrogràfica, que és el que ara l’ACA pretén fer amb el districte de conca fluvial de Catalunya.

Les principals al·legacions de l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA s’han basat, de forma resumida, en la necessitat de fer més clara la normativa respecte a les activitats existents en relació a la zona de flux preferent i als criteris sobre la legalització d’activitats existents en dita zona. Així mateix, s’ha demanat l’eliminació de la possibilitat que l’Administració pugui decidir discrecionalment la realització d’actuacions i l’establiment de condicions una vegada autoritzades les instal•lacions d’activitats que es trobin a la zona de flux preferent, prescindint totalment dels drets adquirits pels interessats afectats quant a l’exclusió expressa del dret a la indemnització pels danys i perjudicis causats o per la privació dels seus béns i drets. De forma subsidiària, per al cas de no ser ateses aquestes peticions, s’ha demanat una redacció alternativa.

Si voleu veure el text íntegre d’aquest Projecte de Decret elaborat per l’ACA i de les al·legacions presentades per l’ASSOCIACIÓ DE CÀMPINGS DE LLEIDA, cliqueu a sobre de cada títol:

Us mantindrem informats de qualsevol novetat que es produeixi al respecte.

Per a més informació:
Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org