Més control als lloguers d’habitatges turístics

Un dels principals objectius de l’Agència Tributària dels darrers anys és el control sobre els lloguers no declarats i en aquesta línia, s’ha aprovat la creació d’una nova declaració informativa que hauran de presentar les plataformes col·laboratives que actuen d’intermediàries en molts arrendaments turístics com ara Airbnb, Homeaway o Niumba. Aquest Reial Decret 1070/2017 de 29 de desembre, entra en vigor l’1 de gener de 2018.

Aquests intermediaris hauran d’informar trimestralment de les cessions temporals d’habitatges amb finalitats turístiques, que es lliurin moblats, equipats i en condicions d’ús immediat, tant sigui gratuïtament o amb contraprestació.

D’aquesta manera, s’informarà Hisenda de:

  • La identificació del titular de l’habitatge (propietari, usufructuari, etc.) que el cedeix.
  • La identificació de l’immoble mitjançant la referència cadastral.
  • La identificació de les persones a qui se cedeix i del nombre de dies d’estada. A més, els titulars hauran de conservar còpia del document d’identificació d’aquests usuaris o clients.
  • L’import percebut pel titular cedent de l’immoble com a contraprestació, si s’escau.

Es preveu l’aprovació del model i dels terminis de presentació del mateix mitjançant una Ordre Ministerial que es troba en fase d’informació pública. Tot i això, per al primer any d’aplicació, els models corresponents al primer i segon trimestre, es puguin presentar fins a finals de 2018.

Cal recordar que els habitatges d’ús turístic han de complir una sèrie de requisits legals com són la comunicació prèvia d’inici d’activitat i la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya, disposar d’una cèdula d’habitabilitat o disposar de fulls de reclamació.

D’altra banda, es pot limitar l’ús com a habitatge d’ús turístic tant pel que disposin les ordenances municipals, com pels estatuts de la comunitat de propietaris en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

A més, aquests estan obligats a recaptar l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics i presentar les corresponents autoliquidacions semestrals a l’Agència Tributària de Catalunya.

Per qualsevol dubte o consulta al respecte us podeu posar en contacte amb nosaltres al 973 24 88 58.

lloguers d'habitatges turístics