Actualitza la teva llista de preus de l’establiment

La Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, estableix el marc normatiu aplicable a les relacions de consum en l’àmbit territorial de Catalunya que tenen lloc als establiments comercials, entre els quals s’hi inclouen els establiments de restauració (bars, bars-restaurants i restaurants).

El Codi de Consum de Catalunya constitueix el marc normatiu d’obligat compliment als efectes de garantir una adequada protecció dels drets de les persones consumidores i unes condicions de lleialtat i transparència en el mercat. Per això, l’incompliment d’aquest règim legal pot constituir una infracció administrativa en matèria de consum a la qual resulti d’aplicació el règim sancionador establert en aquesta mateixa llei.

REQUISITS DE LA INFORMACIÓ DELS PREUS AL CONSUMIDOR

En aplicació d’aquest marc normatiu, les principals obligacions dels establiments de restauració en quant a la informació dels preus al consumidor són les següents:

  • Els establiments de restauració han d’exhibir el preu de venda dels menjars i begudes que es troben en condicions de servir a les persones consumidores.
  • El preu es pot informar a través d’una carta, rètol (per exemple, una llista de preus) o fullet que haurà d’estar a disposició de les persones consumidores abans de fer la comanda.
  • El preu ha d’indicar l’import total que s’ha de satisfer i ha d’incloure els impostos. És a dir, recordeu que el preu ha de ser sempre amb l’IVA INCLÒS. En el cas que l’establiment cobri un preu diferent en funció del lloc on se serveixin els plats o les begudes, caldrà indicar el preu complet per a cada cas, com ara, per exemple, el preu cobrat a la barra, el preu cobrat a les taules i el preu cobrat a la terrassa.
  • Els establiments de restauració no poden cobrar conceptes com ara coberts, taula o similars. En el cas que l’establiment cobri algun import en concepte de reserva anticipada del servei, cal informar el client del preu complet del servei de reserva, amb independència de quin sigui el mitjà emprat per fer-la efectiva.
  • En cap cas es poden cobrar serveis o conceptes no sol·licitats expressament pel consumidor en el moment de fer la comanda del servei, com ara, per exemple, entrants.
  • Els establiments de restauració no poden cobrar cap import als seus clients pel fet d’utilitzar els serveis-wc.
  • En el cas que el restaurant o el bar facin menús per a la clientela hauran d’informar pels mitjans esmentats del seu preu global i dels conceptes que inclou aquest servei, indicant, per exemple, si s’inclou la beguda. El consumidor que sol·liciti un menú estarà obligat al pagament íntegre del preu establert encara que renunciï a consumir algun dels seus components.

RECOMANACIONS DE LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA

  • Als bars, a més de tenir la llista de preus exhibida de manera ben visible a l’interior de l’establiment, si es fan entrepans o tapes, que es disposi també de fullets amb els preus d’aquest productes repartits per les taules i a disposició dels clients (no és obligatori tenir-ne a cadascuna de les taules).
  • Als restaurants, que també tinguin exposada la carta a l’exterior de l’establiment, com fins ara, tot i ja no ser obligatori. És una forma de donar més informació al client i de fer publicitat dels productes que ofereix l’establiment.

 

Recordeu que us confeccionem la llista de preus gratuïtament i us la fem arribar per correu al vostre establiment. Només cal que ens indiqueu els preus que més se us ajusten del full de tarifes i si no n’hi ha cap la podeu fer a mida.

El full ens el podeu fer arribar per correu convencional o bé escanejat per correu electrònic a federacio@hostaler.org.