Llibre Viatgers, un tràmit obligatori i molt necessari

La normativa que correspon a l’obligatorietat de portar un registre de viatgers als establiments d’allotjament turístic és de l’any 2010, concretament està regulada en l’Ordre IRP/418/2010, de 5 d’agost, sobre l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

Us fem recordatori de quin són els aspectes principals a tenir en compte per complir correctament amb aquesta normativa:

1.Registre de les dades

L’establiment d’hostalatge ha de conservar aquesta informació a disposició de la policia de la generalitat mossos d’esquadra i està obligat a exhibir-la quan sigui requerit a aquest efecte. Aquesta informació s’ha de conservar durant el termini de tres anys físicament en paper o, en format PDF en un disc dur.

El model de registre de persones allotjades esmentat a l’annex 1 està disponible, per a aquells establiments que ho desitgin, a la pàgina web del cos de mossos d’esquadra http://www.gencat.cat/mossos així com a les diferents dependències de la policia de la Generalitat mossos d’esquadra.

Aquest model és orientatiu i cada establiment el pot adaptar a les seves necessitats, sempre i quan contempli les dades que estipula l’annex 2 d’aquesta ordre.

2.Comunicació de dades per mitjans telemàtics a la Direcció General de la Policia

Aquesta comunicació s’ha de fer per via telemàtica mitjançant la pàgina web del cos de mossos d’esquadra abans esmentada. L’eina acceptarà els llistats que generen les aplicacions que utilitzeu actualment.

La comunicació de les dades s’ha de realitzar a través de la pàgina web esmentada, opció Serveis i Registre de viatgers d’establiments d’hostalatge. Per accedir a aquesta aplicació cal disposar de nom de persona usuària i de la paraula de pas corresponents. En cas que no se’n disposi, en la mateixa pàgina web es donen les instruccions a seguir per a obtenir-les.

3.Comunicació de dades per altres mitjans

Quan per raons especials degudament motivades, els establiments no puguin efectuar per mitjans telemàtics la comunicació esmentada, s’ha de trametre la informació de l’annex 2 a les dependències policials del cos de mossos d’esquadra per qualsevol dels sistemes següents:

  • Presentant directament, o bé per correu, dues còpies del document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació continguda a l’annex 2.
  • Trametent, mitjançant fax adreçat a la comissaria corresponent, el document que, independentment de la forma que tingui, reculli la informació de l’annex 2, o bé un llistat d’aquesta informació.

4.Termini de comunicació de la informació

La informació continguda a l’annex 2 ha de ser comunicada mitjançant els sistemes previstos en aquesta Ordre dins del termini de les vint-i-quatre hores següents a l’inici de l’allotjament de cada persona.

 

Font. Gremi d’Hotels de Barcelona