Línia d’ajuts Avalis 2015

S’ha publicat l’Ordre EMO/93/2015, de 10 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores d’una línia d’ajuts per a la constitució d’avals financers, tècnics i econòmics per contribuir a la millora de la competitivitat de les cooperatives i de les societats laborals amb seu social a Catalunya i les seves federacions, i la convocatòria per a l’any 2015.

Amb aquesta Ordre, el Departament d’Empresa i Ocupació i la Confederació de Cooperatives de Catalunya i Avalis de Catalunya SGR, renoven la línia de col·laboració per enguany i fins el 2016 per tal de facilitar el finançament mitjançant ajuts per a la constitució dels següents avals financers, tècnics i econòmics:

  1. Aval financer; dels préstecs destinats a projectes d’inversió en actiu fix que realitzin les cooperatives, les federacions de cooperatives i les societats laborals, així com el refinançament de passius, la compra de mercaderies i el circulant en general. Queden expressament excloses de l’aval financer les inversions vinculades a promocions immobiliàries.
  2. Aval tècnic; de les operacions de riscos d’obligacions no dineràries que han de respondre en cas d’incompliment dels compromisos contrets pels avalats, i les licitacions de concursos públics davant l’Administració.
  3. Aval econòmic; de les operacions de riscos dineraris davant tercers que responguin del compliment de contractes davant proveïdors i/o clients.

Les entitats beneficiàries que es poden acollir a aquesta línia d’ajuts son les societats cooperatives i les societats laborals federades amb seu social a Catalunya i les seves federacions.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través del portal web de l’Institut Català de Finances a l’adreça www.icf.cat i el termini de presentació restarà obert fins el 31 de desembre de 2016.

Amb aquesta mesura es permetrà destinar un import superior a 10.345.000.- euros per a garantir operacions.