Línea de crèdit de 30 milions d’euros per Pla Renove per Hostaleria

En els propers dies s’obre el termini per sol·licitar els ajuts de la Línia de finançament ICO-IDAE Eficiència Energètica 2017-2018, dotada amb 100 milions d’euros i destinada a finançar actuacions de millora de l’eficiència energètica en el sector de l’hostaleria, les petites i mitjanes empreses i les grans empreses del sector industrial i comercial.

Per a instrumentar aquesta línia de finançament, el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO), organisme que serà qui posi a disposició de les diferents entitats financeres que s’adhereixin a la línia, fons per un import de fins a 100 milions d’euros, perquè aquestes entitats concedeixin els crèdits que permetin dur a terme els projectes.

El conveni de col·laboració preveu que l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE) assumeixi amb càrrec al Fons Nacional d’Eficiència Energètica el 50% del risc de les operacions finançades, assumint les entitats financeres participants l’altre 50% del risc.

Per la seva banda, l’ICO ha signat un acord amb el Banc Europeu d’Inversions (BEI) per proveir de fons la línia l’objectiu de facilitar finançament per a les inversions de les pimes que vulguin renovar els seus processos productius o, en el cas de cafeteries, bars i hotels, els seus equipaments per altres més eficients en el consum d’energia i menys contaminants.

Dels 100 milions d’euros amb què està dotada la línia de finançament, 70 milions es destinaran a pimes i grans empreses del sector industrial i comercial. Els 30 milions restants aniran destinats a un Pla Renove en hostaleria.

Hostaleria tindrà una dotació de 30 milions d’euros, gràcies a l’acord entre FEHR i l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi Energètic (IDAE)

La sol·licitud dels crèdits s’ha de fer a través de les entitats financeres adherides a la línia, podent-se obtenir finançament pel 100% de l’import de la inversió del projecte fins a un màxim de tres milions d’euros en el cas de pimes i gran empresa del sector industrial i comercial. Els projectes s’hauran d’executar en un termini de 24 mesos.

Pla específic per a hostaleria
Aquest pla, dotat amb 30 milions d’euros, ja ha estat signat mitjançant un conveni entre el Ministeri d’Energia i la Federació Espanyola d’Hostaleria (FEHR), en col·laboració amb l’ICO. L’objectiu és millorar l’eficiència energètica d’aquest sector, clau en l’economia espanyola i amb un alt potencial d’estalvi.

El Pla Renove, a executar entre 2017 i 2018, serà objecte de seguiment conjuntament per l’IDAE i la FEHR a fi de promocionar mesures d’estalvi energètic, l’elaboració d’un catàleg de mesures d’estalvi i eficiència energètica que resultin finançables a través de la línia ICO-IDAE, la posada en marxa d’accions de comunicació, informació, promoció, difusió i assessorament tècnic, així com el control i la comptabilització de l’estalvi energètic obtingut.

El consum d’energia és un dels costos més rellevants de l’hostaleria, només superat per les despeses de personal, els elements principals són la climatització, cocció, producció d’aigua calenta sanitària i il·luminació.

Davant l’alt potencial d’estalvi existent, la FEHR promourà entre els seus associats actuacions que millorin l’eficiència energètica; tant formatives i de conscienciació com de renovació de les seves instal·lacions i equipament energètic que redueixin els seus costos i contribueixin a la transició cap a una economia baixa en carboni.

Accés als crèdits
La línia de finançament impulsada pel Ministeri d’Energia té com a objectiu facilitar l’accés al crèdit dels establiments hostalers que podran obtenir fins al 100% de la inversió del projecte per un import màxim de 1,5 milions d’euros i que haurà d’executar-se en un termini no superior als 12 mesos. Entre les mesures que es poden dur a terme destaquen les següents:

  • Rehabilitació energètica de l’envoltant.
  • Millora de les instal·lacions de climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.
  • Millora de les instal·lacions d’il·luminació.
  • Renovació de generacions de fred i càmeres frigorífiques.
  • Millora de les instal·lacions elèctriques
  • Implantació de sistemes intel·ligents de gestió
  • Renovació de l’equipament hostalers i dels mobles frigorífics de conservació i congelació.

Les empreses i professionals de l’hostaleria interessats hauran de sol·licitar els seus crèdits a través de les entitats financeres que s’acullen a aquesta línia. Els projectes s’hauran d’executar en un termini de 12 mesos.