Les 10 claus de la reforma de la normativa d’autònoms

El passat dimarts 24 d’octubre de 2017 es va publicar la tant esperada reforma de la Llei d’autònoms-Ley 6/2017 de 24 de octubre. La reforma és important amb ampliacions de bonificacions a les noves altes, canvis de bases de cotització fins a quatre cops,  entre d’altres.

Us fem un resum dels 10 punts més importants d’aquesta nova llei.

1 – TARIFA PLANA.

S’amplia de 6 a 12 mesos el temps de cobrament de la tarifa plana de cotització per contingències comunes de 50 euros mensuals i es redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit per poder beneficiar-se de la mateixa (per al cas d’haver gaudit de la tarifa plana en un període d’alta anterior, aquest període serà de 3 anys).

 • S’aplica a aquells treballadors per compte propi o autònoms que, o bé causin alta inicial o bé no haguessin estat en situació d’alta en els 2 anys (3 si s’ha gaudit anteriorment) immediatament anteriors a la data d’efectes de l’alta, en aquest règim especial, i consisteix en una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que serà una quantitat fixa de 50 euros mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data d’efectes de l’alta sempre que optin per cotitzar per la base mínima.
 • S’aplica així mateix als treballadors del mar per compte propi del grup 1r, i als socis de societats laborals i de cooperatives de treball associat enquadrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el grup 1r de treballadors del mar.
 • Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018. D’altra banda, s’introdueix un nou supòsit de tarifa plana, destinat a aquelles dones autònomes que tornin a realitzar una activitat per compte propi en els dos anys següents a la data de cessament per descans per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció , acolliment o tutela.
 • Es poden acollir a la tarifa plana de 50 euros durant els 12 mesos següents a la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per base mínima, si opten per una base superior, la bonificació serà del 80% sobre la quota per contingències comunes aplicada sobre aquesta base mínima inclosa la IT i durant aquest mateix període de 12 mesos.
 • La mesura és aplicable a les treballadores incloses en el règim especial d’autònoms i aquelles per compte propi, incloses en el grup 1r del Règim Especial de Treballadors del Mar

2 – POSSIBILITAT D’AFILIACIÓ, ALTA I BAIXA EN LA SEGURETAT SOCIAL FINS A TRES VEGADES A L’ANY, EN QUÈ ABONARÀ LA QUOTA PER DIES TREBALLATS.

El treballador per compte propi pot afiliar-se i donar-se d’alta i baixa fins a tres vegades en el mateix any natural i en aquests mesos només pagaran per dies treballats, és a dir, a partir del dia que es doni d’alta o de baixa, sense haver de pagar el mes sencer, com fins ara.

Els efectes de la baixa hauran de coincidir amb el dia real en què el treballador comunica el seu cessament d’activitat i la quota fixa mensual es dividirà per 30.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018.

3 – S’AMPLIA LA POSSIBILITAT DE CANVIAR LA BASE DE COTITZACIÓ FINS A 4 VEGADES A L’ANY

La possibilitat que els treballadors autònoms canviïn la seva base de cotització passa de 2 a 4 vegades a l’any, concretament els dies 1 d’abril, 1 de juliol, 1 d’octubre i 1 de gener de l’any següent, segons la sol·licitud s’hagi formulat en el trimestre anterior a cada data i dins dels límits establerts en la Llei PGEº vigent.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018.

4 – POSSIBILITAT DE COMPATIBILITZAR la REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT AMB EL 100% DE LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ

Els autònoms podran compatibilitzar el cobrament del 100% de la seva pensió de jubilació amb el manteniment de la seva activitat, sempre que s’acrediti tenir contractat almenys a un treballador per compte aliè.

Segons ens ha informat l’INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social), els funcionaris estant esperant instruccions per veure a qui afecta aquesta mesura, quan entra en aplicació i demés.

Fins ara, la compatibilitat arribava al 50% de la pensió, que segueix sent la norma quan el treballador autònom no tingui assalariats al seu càrrec.

Ley 6/2017

5 – CONSIDERACIÓ EXPRESSA DE L’ACCIDENT IN ITINERE COM ACCIDENT DE TREBALL

S’equipara l’accident in itinere dels autònoms que cotitzin per riscos professionals a les contingències professionals. Es considera accident de treball el sofert en anar o en tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional.

Es lloc de la prestació de l’activitat, l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat que no coincideixi amb el seu domicili i estigui així declarat fiscalment

6 – ES REDUEIX EL RECÀRREC PER RETARD EN EL PAGAMENT DE QUOTES DEL PRIMER MES

Es redueix a un 10% el recàrrec per ingrés fora de termini del deute per quotes de Seguretat Social durant el primer mes següent al degut, abans era del 20%, a través d’una modificació de l’article 30 de la Llei General de la Seguretat social.

Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018.

7 – ES TORNA LA MEITAT DE L’EXCÉS DE COTITZACIONS EN CAS DE PLURIACTIVITAT.

Quan els treballadors autònoms per compte propi del grup 1r cotitzin també en algun Règim per compte aliè en règim de pluriactivitat, la TGSS retornarà d’ofici la meitat de l’excés de les cotitzacions ingressades, abans de l’1 de maig. Concretament:

 • Els treballadors autònoms que desenvolupin simultàniament un treball per compte d’altri, pel que cotitzin per contingències comunes en règim de pluriactivitat, tindran dret al reintegrament del 50% de l’excés sobre les seves cotitzacions a la quantia establerta per la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici, amb el màxim del 50% de les quotes ingressades per contingències comunes en el Règim Especial d’Autònoms.
 • La Tresoreria General de la Seguretat Social abonarà aquest reintegrament abans de l’1 de maig de l’exercici següent, o data posterior, quan concorrin especialitats que ho impedeixin o sigui necessari que l’interessat aporti dades.

8 – ES MILLOREN LES MESURES DE CONCILIACIÓ PROFESSIONAL I FAMILIAR JA EXISTENTS

La bonificació del 100% de la quota d’autònoms per contingències comunes durant 12 mesos per cura de menors de 7 anys al seu càrrec, s’amplia als menors de 12 anys.

Pel que fa a la bonificació del 100% de la quota per motiu de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural:

 • S’amplia al supòsit de guarda amb fins d’adopció.
 • Deixa de ser requisit imprescindible la simultània substitució del treballador per compte pròpia mitjançant un contracte d’interinitat bonificat d’acord amb l’RD Llei 11/1998, encara que no per això, deixa de ser compatible (és a dir, que es pot percebre encara que el treballador per compte pròpia no sigui substituït, el que serà opcional), però sí s’introdueix una durada mínima del descans d’un mes.
 • La bonificació passa a ser del 100% de la quota, resultant d’aplicar a la base mitjana del treballador per compte pròpia en els 12 mesos anteriors (fins ara, era la base mínima o fixa corresponent), o des que estigui en alta si és un període inferior.

9 – ES BONIFICA la CONTRACTACIÓ INDEFINIDA DE FAMILIARS
S’introdueix una nova bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos a aquells contractes indefinits celebrats pel treballador autònom amb el seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, com a treballadors per compte d’altri. Requisits:

 • No haver extingit contractes de treball per causes objectives, per acomiadaments disciplinaris declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius declarats no ajustats a Dret, en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte.
 • Mantenir el nivell d’ocupació en els 6 mesos posteriors a la celebració del contracte, sense que es computin a aquests efectes les extincions vàlides i procedents.

10 – ES MILLOREN ELS BENEFICIS A LA COTITZACIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT, VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE I VÍCTIMES DEL TERRORISME

Es milloren els beneficis en la cotització a persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme que s’estableixin com a treballadors per compte propi, pel que fa al següent:

 • El període de baixa en aquest règim especial exigit perquè aquests col·lectius tinguin dret als beneficis en la cotització en cas de reprendre una activitat per compte propi, serà de 3 anys quan ja haguessin gaudit d’ells anteriorment.
 • Si la data d’efectes de l’alta en aquest règim no coincideix amb el primer dia del mes natural, el benefici d’aquest mes s’aplicarà proporcionalment als dies d’alta.
 • Les reduccions i bonificacions s’aplicaran així mateix als treballadors del mar per compte propi del grup 1r, i als socis de societats laborals i de cooperatives de treball associat enquadrats en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el grup 1r de treballadors del mar
 • Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2018.

Algunes d’aquestes mesures, s’han d’aclarir com aplicar-les pels organismes corresponents, ja que a dia d’avui ells mateixos tenen dubtes en com aplicar-les, a qui afecta i com afecta.