Convocatòria d’ajuts del Pla LEADER pel 2017

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha convocat per a l’any 2017 els ajuts destinats al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader 2017, d’acord amb l’Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01), modificat per l’Ordre ARP/203/2017, de 29 d’agost, per la qual es modifica l’Ordre ARP/302/2016, de 8 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01) (DOGC núm. 7446 d’1.09.2017).

Els ajuts tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DARP amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i el desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

– Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000,00 euros).

b) Empreses no agroalimentàries.

– Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%), que realitzin inversions no productives en:

a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.”

Despeses subvencionables

– Els honoraris tècnics, inclosa la direcció d’obra, per a la redacció de projectes d’execució d’obra, seran elegibles amb un màxim del 8% de la inversió aprovada del capítol de despeses d’execució d’obra.

Com a excepció a l’apartat 4.1.a), els honoraris tècnics dels projectes d’execució d’obra podran haver estat pagats fins a 1 any abans de la data de l’acta de no-inici d’obres.

– Els camins, les portades d’aigua, d’energia elèctrica, o d’altres serveis, han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

– Els programes informàtics (programari) han de ser complementaris d’una altra inversió, i seran subvencionables amb un màxim del 30% de la inversió aprovada executada.

– El disseny i la programació de webs o apps seran subvencionables amb un màxim de 10.000,00 euros d’inversió per projecte. Aquestes han de ser adequades per a la venda en línia. Sols és subvencionable una pàgina web/app per beneficiari i durant les 5 darreres convocatòries. A més, ha de representar com a màxim un 30% de la inversió aprovada i executada total.

Requisits

Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir, entre altres, els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Que realitzin inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000,00 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000,00 euros, sense IVA, en el cas dels públics.

b) Que realitzin projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases, que siguin aprovats per la Direcció General de Desenvolupament Rural a proposta dels GAL seleccionats.

Característiques

Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que es determinen a les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL i que es recullen a l’annex 2 de les bases en forma de criteris de selecció i prioritat.

Dotació pressupostària

Un import total de 7.666.666,67 euros.

Quantia

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles.

Per a projectes sol·licitats per entitats públiques aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.

L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria

Sens perjudici d’aquests imports màxims subvencionables, els ajuts destinats a empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris no inclosos en l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE i les empreses no agroalimentàries se sotmeten al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, sobre l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis, i, per tant, el total d’ajuts de minimis a atorgar a una persona sol·licitant no podrà excedir els 200.000,00 euros bruts durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Els ajuts destinats a les empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris inclosos en l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE i els ajuts destinats a entitats públiques també es limiten a un màxim de 200.000,00 euros d’ajut Leader pagat durant l’exercici fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es podran presentar per mitjans telemàtics des del web https://seu.gencat.cat, o bé en imprès normalitzat, que es podrà descarregar des del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini, des de la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat o bé obtenir-se en qualsevol dependència del DARP o del GAL, en funció de l’article 2 de l’Ordre. Aquestes sol·licituds s’adreçaran a la Direcció General de Desenvolupament Rural i es presentaran a la seu del GAL corresponent.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 de novembre de 2017, inclòs, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa
Convocatòria (DOGC núm. 7459 – 21/09/2017)
Modificació de Bases Reguladores (DOGC núm. 7446 – 01/09/2017)
Bases reguladores (DOGC núm. 7247 – 15/11/2016)