La Generalitat fixa els requisits per les discoteques, bars musicals i les instal·lacions de ball d’hotels i restaurants

Avui dilluns 22/06/2020, s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) la Resolució SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d’oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.

Aquesta nova resolució, que entra en vigor avui dilluns 22/06/2020 estableix, d’una banda, la limitació de les activitats de discoteca i establiments d’oci nocturn, i de l’altra, l’ús d’instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper en establiments d’hostaleria i restauració o allotjaments turístics que disposin d’instal·lacions de ball.

A continuació us expliquem en què consisteix aquesta regulació:

Limitació de les activitats als locals de discoteca i establiments d’oci nocturn com bars musicals, sales de ball i similars (Apartat 1 de la resolució)

-Només poden obrir al públic per al consum, tant les terrasses a l’aire lliure com els espais tancats. El consum es pot fer a la barra o a les taules (asseguts).

-La zona de ball no es pot habilitar per a la seva activitat habitual.

-La zona de ball sí que es pot habilitar per a l’activitat de consum si se situen taules a tal efecte.

-En absència de taules habilitades per al consum, no es pot accedir a la zona de ball, i caldrà establir barreres físiques o de control permanent que garanteixi que no se’n fa ús.

-En tot cas, els titulars d’aquestes activitats han d’assegurar que s’apliquen les mesures de seguretat i prevenció previstes a la Resolució SLT/1429/2020, en especial pel que fa a la distància i espais de seguretat interpersonal establertes.

-A més de l’acompliment general de les mesures de seguretat i prevenció establertes, s’han d’aplicar les condicions previstes específicament per a l’aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració. Per tant, s’han d’acomplir les condicions de l’apartat 2.7 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, que són les següents:

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de mascareta:

a) S’ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1 de la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny. És a dir:

-La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

-La distància física interpersonal és exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

-En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de mascareta.

-No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distancia inferior.

b) S’ha de fomentar la prereserva.

-2. Ús d’instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper (Apartat 2 de la resolució)

  1. Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d’establiments, incloent-hi els d’hostaleria i restauració, els allotjaments turístics i altres de similars, poden desenvolupar la seva activitat exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
  2. El desenvolupament d’aquesta activitat requereix d’un registre de les persones assistents.

Per tant, des d’HOSTALERIA DE LLEIDA entenem, en relació als restaurants i hotels que organitzen bodes o celebracions familiars similars, i a les  discoteques i establiments d’oci nocturn, que poden organitzar ball, però sempre i quan estigui exclusivament reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, i es porti un registre de les persones assistents.

En aquest sentit, tingueu en compte el compliment de la normativa vigent de protecció de dades. Si encara no teniu feta l’adequació de la vostra activitat a la normativa de protecció de dades, el Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA ofereix aquest servei a un preu molt competitiu.

Penseu també en establir un sistema per acreditar la relació i contacte propers de forma molt habitual del grup de persones que utilitzi la zona de ball.

Per últim, destacar que el Comitè Tècnic del PROCICAT pot aprobar la modificació de les limitacions fixades per discoteques i establiments d’oci nocturn com les condicions d’ús d’instal·lacions de ball per a grups de persones de contacte proper (establiments d’hostaleria i restauració, hotels i altres allotjaments turístics) que us hem explicat.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org