Junta de socis, què cal saber?

A més de la junta ordinària d’aprovació dels comptes anuals, al llarg de l’any se’n poden celebrar altres d’extraordinàries per tractar qüestions rellevants, però de vegades no hi assisteixen tots els socis sense conèixer-ne la importància o el funcionament.

Com s’adopten els acord en una societat limitada?

Generalment, si no han previst uns requisits diferents en els seus estatuts, cal que compleixin les dues condicions següents:

1. Que els socis assistents representin almenys 1/3 del capital
2. Que els pactes s’adoptin per majoria de vots dels assistents

Qui pot sol·licitar la celebració d’una junta?

Aquells socis que tinguin més d’un 5% de capital poden demanar a l’administrador que convoqui una junta, que s’haurà de celebrar en els dos mesos següents.

I si no assisteixo a la junta?

La majoria necessària de vots dels assistents canvia. Aquells que hi assisteixin podran aprovar un acord si compleixen amb les condicions esmentades, estant-hi representat només 1/3 del capital, llevat de qüestions que requereixin majories superiors com ara fusions o augments de capital.

Es pot aprovar qualsevol acord?

En general només els inclosos a l’ordre del dia de la convocatòria, però hi ha excepcions com ara el cessament de l’administrador.

Puc delegar el meu vot en un altre soci?

Sí, tenint en compte que si hi assistissin tots els socis, i es constituís junta universal, es podria aprovar qualsevol acord no inclòs a l’ordre del dia.

Què puc fer si estic en desacord amb l’acord ja adoptat?

Només es poden impugnar quan són contraris a la llei o als estatuts de l’empresa, o si perjudiquen interessos de la societat en benefici d’algun soci o de tercers.

Per tant, per evitar conflictes i possibles riscos, és recomanable assistir a les juntes que se celebrin.

Per qualsevol dubte al respecte, recordeu que podeu contactar amb el nostre departament fiscal a través del 973 24 88 58.