Impostos Locals: Plusvàlua Municipal

Si vens un immoble heretat abans que passi un any des de la data de defunció, estalviaràs pagar de nou la plusvàlua a l’Ajuntament, que ja has pagat en heretar. Això sí, abans de vendre, comprova si vas gaudir de bonificacions condicionades al manteniment de la propietat durant un determinat període.

Si vens un immoble, s’ha de liquidar la plusvàlua a l’Ajuntament corresponent, i si es rep una herència, també s’ha de liquidar aquesta plusvàlua.

Doncs bé, si reps un immoble per una herència i la teva intenció és transmetre’l, intenta que sigui abans que transcorri un any des de la data de defunció, així evitaràs pagar una altra vegada la plusvàlua municipal.

Quan s’hereta un immoble, s’ha de liquidar l’Impost sobre Successions i la plusvàlua municipal. La quota a pagar d’aquest últim impost, depèn del número d’anys que l’immoble ha estat en poder del transmitent (més anys, més import).

El càlcul de la plusvàlua es fa agafant el valor cadastral del terreny i multiplicant-ho pels coeficients aprovats per l’Ajuntament (fins al 3.7%) i pel nombre d’anys de tinença (fins a un màxim de 20). Aquesta Base Imposable que s’obté, es multiplica pel tipus de gravamen aprovat per l’Ajuntament (pot ser fins al 30%).

Si es té la idea de vendre aquest immoble heretat, el millor és fer-ho com més aviat millor. Quan el vengui, tornarà a tributar per aquesta plusvàlua, per tant, com menys temps hagi transcorregut, menys cost haurà d’assumir.

De fet el millor és que no passi més d’un any des de la data de defunció (si és possible, és clar). En arrodonir el nombre d’anys de tinença, per defecte el període serà de zero anys, i no pagarà res.

Recorda comprovar les possibles bonificacions que es va poder aplicar a l’hora de pagar l’impost de successions i la plusvàlua de l’immoble heretat, per si la seva aplicació estava condicionada a mantenir l’immoble al seu patrimoni un determinat nombre d’anys. En aquest cas, potser el més convenient és retardar la venda. S’ha de prendre la decisió més adequada a cada cas concret.