Impostos al novembre?

5 de novembre: Renda

Tots aquells contribuents que van optar per fraccionar el pagament de la seva declaració d’IRPF de 2018, han de tenir present que el dia 5 de novembre de 2019 venç el segon termini de la renda, pel 40% restant que no van ingressar el dia 30 de juny.

Per tant, és important verificar que el segon termini de l’impost es va domiciliar i que el dia en qüestió hi hagi suficient saldo disponible al compte de domiciliació. No obstant això, en cas de no haver-se domiciliat el càrrec, caldria obtenir una carta de pagament per a fer l’ingrés abans del dia 5 de novembre.

20 de novembre: Impost sobre Activitats Econòmiques

Les empreses, la xifra de negocis de les quals sigui igual o superior a un milió d’euros, durant el penúltim any al de meritament de l’IAE estan obligades a tributar per aquest impost. En cas de no tenir-lo domiciliat o bé, que sigui el primer exercici en que s’hagi meritat la obligació de pagament, caldrà efecturar l’ingrés mitjançant una carta de pagament abans del dia 20 de novembre de 2019.

30 de novembre: NOU Impost sobre actius no productius

Aquest nou impost que es declararà mitjançant el model 540, referent als exercicis 2017, 2018 i 2019, s’ha de pagar abans del 30 de novembre de 2019 i es presenta exclusivament per via telemàtica. A partir de 2020, el termini de presentació ordinari serà durant el mes de juny.

Té per objecte els béns no productius situats a Catalunya que utilitzen els socis o administradors d’una empresa, com ara habitatges, vehicles amb potències de més de 200 cavalls, embarcacions, aeronaus, objectes d’art, antiguitats o joies. És a dir, que són béns no afectes directament a l’activitat econòmica desenvolupada per l’empresa.

30 de novembre: Declaració informativa d’operacions vinculades i operacions relacionades amb paradisos fiscals

Estan obligades a presentar aquesta declaració, entre d’altres, les entitats que:

  • Realitzin operacions amb la mateixa persona o entitat vinculada i l’import del conjunt d’operacions superi els 250.000 €, segons valor de mercat.
  • Realitzin operacions en el període impositiu amb la mateixa persona o entitat vinculada, que siguin del mateix tipus, utilitzin el mateix mètode de valoració i superin l’import conjunt de 100.000€ de valor de mercat.
  • Que realitzin operacions específiques, sempre que l’import conjunt de cadascun d’aquest tipus d’operacions superi els 100.000 €.

Per tant, és important no perdre de vista les nostres obligacions fiscals de finals d’any i, davant de les novetats fiscals que es van produint, mantenir-nos sempre informats. Recordeu que teniu a la vostra disposició el nostre Departament Fiscal per a les consultes que us puguin sorgir al respecte, a través del 973 24 88 58.