Nova línia ICO per empreses i emprenedors per 2018

L’Instituto de Crédito Oficial a posat en marxa una nova lína de finançament per aquest 2018 orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades, tant espanyoles com estrangeres, que realitzin inversions productives en territori nacional i / o necessitin liquiditat. El poden sol·licitar també particulars i comunitats de propietaris exclusivament per a la rehabilitació dels seus habitatges.

La tramitació de les operacions es realitza directament a través de les entitats de crèdit.

Beneficiaris

Podran sol·licitar aquests préstecs els autònoms, les entitats públiques i privades (Empreses, fundacions, ONG, Administració Pública), que realitzin inversions productives a Espanya i / o necessitin cobrir les seves necessitats de liquiditat amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

També podran sol·licitar finançament a través d’aquesta Línia dels particulars, les comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per a rehabilitar habitatges i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Accions subvencionables
El finançament es pot destinar a:

1. Liquiditat: necessitats de circulant tals com despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

2. Inversions productives dins de territori nacional:

-Actius fixos productius nous o de segona mà
-Vehicles turismes, l’import no superi els 30.000 euros més IVA. Els vehicles industrials podran finançar-se en un 100%
-Adquisició d’empreses.
-Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o impostos anàlegs.
-Liquiditat amb el límit del 50% del finançament obtingut
-Rehabilitació o reforma d’edificis, elements comuns i habitatges (IVA o impostos anàlegs inclosos) en el cas de comunitats de propietaris, agrupacions de comunitats de propietaris i particulars.

Característiques

Modalitat de l’operació
Quan la destinació sigui Inversió es pot demanar sota la modalitat de préstec o de leasing i quan sigui Liquiditat se sol·licitarà sota la modalitat de préstec od e línia de crèdit

El client podrà triar entre un tipus d’interès fix o variable.

Termini de realització
Es podran finançar les inversions que s’hagin realitzat prèviament a la signatura de la operació, sempre que aquestes no s’hagin iniciat abans l’1 de gener del 2017.

Quantia
L’import màxim per client i any és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions.

Lloc de presentació
En qualsevol de les entitats de crèdit que col·laboren amb l’ICO en aquest producte.

Termini de presentació
Es podran formalitzar préstecs a l’empara d’aquesta Línia fins al dia 21 de desembre de 2018.

Normativa
Convocatòria

Observacions
Si necessita ampliar aquesta informació podeu trucar al telèfon gratuït  d’atenció al client, 900 121 121