Hostaleria de Lleida presenta consideracions a l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida

HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat davant l’Ajuntament de Lleida un escrit amb diverses consideracions a l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida, dins el termini que s’havia concedit per tal de realitzar preguntes, suggeriment i propostes.

Aquest Avantprojecte d’Ordenança que s’ha elaborat des de la Regidoria de promoció i gestió de l’habitat urbà i rural i la sostenibilitat de l’Ajuntament de Lleida, serà una normativa d’aplicació a tot el municipi de Lleida i està orientada a garantir el dret col·lectiu a gaudir d’un entorn harmònic i una adequada qualitat de vida.

L’Avantprojecte ha estat el resultat d’un procés que va arrencar amb uns tallers de participació, els objectius dels quals era plantejar entre tots els sectors implicats, els continguts i l’abast d’aquesta ordenança. En aquests tallers de participació va intervenir HOSTALERIA DE LLEIDA com a sector implicat.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha analitzat en detall el text de l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge de Lleida, per tal de presentar consideracions, atès les importants repercussions que tindrà l’aprovació d’aquesta normativa per al sector hostaler de la ciutat de Lleida.

L’escrit de consideracions presentat per HOSTALERIA DE LLEIDA s’ha basat en la modificació del redactat de determinats articles de l’Avantprojecte d’Ordenança que afecten a aspectes molt transcendents per als nostres establiments d’hostaleria, com per exemple:

-Les intervencions de reforma a realitzar en façanes d’edificis preexistents respecte a l’adequació de línies aèries de les instal·lacions d’aigua, electricitat, telefonia, gas, enllumenat públic i d’altres serveis.
-La ubicació dels aparells de climatització tant en edificis nous com en edificis existents, així com la instal·lacions de climatització i captadors d’energia.

-El color de les persianes, reixes, a les Àrees de Tractament Paisatgístic Especial, que hauran de ser les contingudes a la “Carta del color del Centre Històric”.
-Les terrasses dels nostres establiments regulades des d’un punt de vista paisatgístic. Per exemple:

  • La prohibició del tancament perimetral de les terrasses, que es contradiu amb la possibilitat prevista a l’Avantprojecte de tancament perimetral de la terrassa amb paravents formats per paraments verticals modulars, transparents i sense color, amb vidre securitzat o amb plàstic rígid de polimetacrilat o similar.
  • Aclarir el concepte d’admissió de missatges publicitaris vinculats a l’activitat als elements de les terrasses.
  • La forma dels para-sols de les terrasses.
  • La mida dels para-sols que únicament poden estar instal·lats en l’horari d’obertura de l’establiment i que s’han d’enretirar la resta del temps i la mida els para-sols que es poden desplegar durant l’horari d’obertura i plegar la resta de l’horari, sense necessitat d’enretirar-los.

– Les característiques dels rètols identificatius dels establiments.
– El termini d’adaptació d’aspectes com els colors de les façanes, il·luminació de façanes, instal·lacions de climatització, persianes, terrasses, rètols identificatius, etc., a allò previst a l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge Urbà.

Per si voleu ampliar aquesta informació, us adjuntem l’Avantprojecte d’Ordenança del Paisatge Urbà i els seus Annexes que ha elaborat l’Ajuntament de Lleida i l’escrit de consideracions que ha presentat HOSTALERIA DE LLEIDA.

Us informarem de qualsevol novetat que es produexi al respecte de la tramitació de l’Ordenança del Paisatge Urbà.