HOSTALERIA DE LLEIDA sol·licita a la DIPUTACIÓ DE LLEIDA l’exempció temporal i l’ajornament de tots els tributs locals que gestiona i recapta dels Ajuntaments de la província.

Atès l’estat d’alarma pel coronavirus decretat pel Govern d’Espanya, i les gravíssimes repercussions de tot tipus que té pel nostre sector, HOSTALERIA DE LLEIDA va presentar el 7/04/2020, via telemàtica, davant l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, un escrit mitjançant el qual sol·licita que acordi a la major brevetat possible la següent mesura a l’àmbit dels tributs locals que gestiona i recapta per delegació dels Ajuntaments de la província de Lleida:

1. L’exempció temporal de tots els tributs municipals que afectin al sector de totes les activitats recreatives musicals, de restauració i d’allotjament turístic de la província de Lleida durant tot el termini que duri l’estat d’alarma i totes les ampliacions de la seva durada. S’enumeren amb caràcter enunciatiu i no limitatiu ni excloent, els següents tributs locals que afecten al sector de l’hostaleria que han de quedar exempts de pagament:

  • Impost sobre bens immobles.
  •  Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
  • Impost sobre activitats econòmiques.
  • Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
  • Qualsevol altre tribut local que afecti al sector de l’hostaleria de la província de Lleida, que es gestioni i recapti per delegació dels Ajuntaments respectius.

2. L’ajornament del pagament de tots els tributs locals que afectin al sector de totes les activitats recreatives musicals, de restauració i d’allotjament turístic de la província de Lleida, que s’hagin de pagar durant tot el termini que duri l’estat d’alarma i totes les ampliacions de la seva durada.

Us adjuntem l’escrit presentat el 7/04/2020 per HOSTALERIA DE LLEIDA a la DIPUTACIÓ DE LLEIDA.

Aquesta iniciativa d’HOSTALERIA DE LLEIDA és una de les mesures que com a organització empresarial més representativa del sector hostaler de la província de Lleida ha presentat davant les Administracions Públiques, per intentar pal·liar els greus efectes econòmics i de tot tipus que està provocant la declaració d’estat d’alarma pel coronavirus.

Cal recordar que fa uns dies, HOSTALERIA DE LLEIDA ja va presentar aquesta sol·licitud davant l’AJUNTAMENT DE LLEIDA pel que fa als tributs locals de la ciutat de Lleida que afecten al nostre sector.

A més, HOSTALERIA DE LLEIDA, juntament amb la CEHE (Confederación Empresarial de Hosteleria de España), la CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) i la PIMEC (Petita i Mitjana Empresa de Cataluya), està en continu contacte per tal de donar suport a totes les iniciatives i mesures que des d’aquestes organitzacions empresarials d’àmbit estatal i català es puguin demanar a les Administracions Públiques davant l’estat d’alarma decretat pel coronavirus.

HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició mitjançant el tel. 973.24.88.58 i l’e-mail federacio@hostaler.org