Hostaleria de Lleida presenta al·legacions al nou Projecte de Reglament de la “ taxa turística ”

Com ja us vam informar, el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat està tramitant l’elaboració del projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de l’Impost sobre les estades en establiments turístics, conegut popularment com a “ taxa turística ”.

Aquest Projecte de Reglament no afecta a l’import de la taxa turística ni als nous períodes de liquidació, però tracta aspectes administratius de la gestió de l’impost.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat un escrit d’al·legacions a aquest projecte de Decret sol·licitant la modificació de determinats articles. De forma resumida, les nostres al·legacions s’han basat principalment:

  1. Els agents col·laboradors de l’Agència Tributària de Catalunya (associacions professionals, assessories, etc.) que presenten aquest impost en representació de l’establiment d’allotjament turístic, han de poder domiciliar el càrrec directament al compte corrent del titular de l’activitat.
  2. La presentació de l’autoliquidació per via telemàtica de la “taxa turística” per part de les persones físiques ha de ser opcional i no obligatòria, amb la finalitat que es faciliti la gestió a les petites i mitjanes empreses.
  3. S’ha d’obligar a l’assistent a la recaptació (que són els intermediaris d’empreses turístiques d’allotjament i tots els professionals, empreses, entitats o operadors de plataformes tecnològiques que comercialitzen serveis turístics d’allotjaments en els nostres establiments) a emetre un certificat a l’hostaler de les estades corresponents al seu establiment i efectivament autoliquidades en cada període de liquidació.  Aquesta petició s’ha fet per tal què l’hostaler tingui la garantia i constància que l’intermediari o l’operador de la plataforma tecnològica ha autoliquidat la totalitat de les estades efectuades al seu establiment.
  4. El Projecte de Reglament preveu per als casos en què la totalitat de l’impost és ingressat per l’intermediari o plataforma tecnològica, que l’hostaler presenti un formulari en el qual identifiqui qui és l’intermediari que liquida les estades efectuades al seu establiment. Com que el Projecte de Reglament estableix que aquest formulari s’ha de presentar forçosament per via telemàtica, HOSTALERIA DE LLEIDA ha sol·licitat que no sigui obligatòria la presentació telemàtica per a les persones físiques, alleugerint la càrrega administrativa de les PIMES.

HOSTALERIA DE LLEIDA també ha enviat l’escrit d’al·legacions presentat a la CONFECAT (Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de Catalunya) i a PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya) per tal que les incorpori a les seves al·legacions.

Un cop finalitzat el tràmit d’informació pública i audiència, la Direcció General de Tributs i Jocs analitzarà les nostres al·legacions i totes les altres presentades pels interessats en aquest Projecte de Decret i veurem si s’inclouen al text definitiu del Reglament de la “Taxa Turística”.

Us mantindrem informats de qualsevol novetat que es produeixi sobre aquest Projecte de Decret.

Notícia relaconada
El nou Projecte de Reglament de la taxa turística en tramitació