Hostaleria de Lleida presenta al.legacions en el tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte de Llei d’Espectacles Públics i Activitats recreatives

Com ja us vàrem informar fa unes setmanes, es va publicar al DOGC, l’Edicte pel qual se sotmetia a informació pública, durant el termini de 15 dies hàbils, l’Avantprojecte de Llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives, tramitat i elaborat pel Departament d’Interior.

Aquest Avantprojecte de Llei derogarà la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, actualment vigent.

L’Avantprojecte de Llei té molta importància per al nostre sector, ja que regularà les activitats recreatives musicals (bars musicals, discoteques, sales de festa i similars), les activitats recreatives de caràcter extraordinari, i supletòriament les activitats recreatives de restauració (bars, restaurants…).

Alguns dels aspectes que tracta aquest Avantprojecte de Llei són els drets i obligacions dels titulars dels establiments i de les persones usuàries, les condicions i requisits generals de les activitats i els establiments (horaris, assegurances, etc.), el règim de llicències i autoritzacions, o la inspecció i sanció.

ASPECTES POSITIUS DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI

Entre els aspectes positius de l’Avantprojecte de Llei, destaquem que s’estableix per primer cop un règim de comunicació prèvia amb caràcter general, malgrat el manteniment d’algunes llicències i autoritzacions. Aquesta és una de les novetats de l’Avantprojecte de Llei, a diferència de la Llei vigent, que simplement permet la comunicació prèvia per via reglamentària o per ordenança.

D’acord amb la normativa de prevenció i extinció d’incendis, s’estableixen diferents graduacions d’intervenció administrativa, en funció del risc important de les activitats, molt lligat amb l’aforament de les activitats i dels establiments públics.

Per exemple, l’Avantprojecte de Llei preveu que estaran sotmesos al règim de comunicació prèvia els establiments oberts al públic fixos destinats a activitats recreatives musicals que no siguin considerats de risc important o els establiments oberts al públic d’activitats de restauració que no estiguin considerats com risc important.

Cal dir que l’Avantprojecte de Llei considera com “activitats de risc important” les activitats recreatives musicals i les de restauració que tinguin uns superfície igual o superior a 501 m2 o amb un aforament igual o superior a 501 persona.

Per tant, si un bar musical, discoteca o restaurant no supera aquests paràmetres, l’activitat està sotmesa al règim de comunicació prèvia, i si els supera, es considera com una activitat de risc important i estarà sotmesa al règim de llicència.

Un dels altres aspectes positius de l’Avantprojecte de Llei, és el silenci positiu com a conseqüència de la manca d’activitat de l’Administració. A diferència de la legislació vigent, l’Avantprojecte de Llei opta, per una mesura menys restrictiva, i considera, en general, el silenci positiu, motivant els casos concrets en què pugui ser necessari i proporcionat establir un silenci negatiu. Això succeeix clarament en els supòsits dels establiments que estiguin sotmesos al règim de llicències, als de règim d’horari especial i en les activitats de caràcter extraordinari, atès el seu impacte potencial sobre l’entorn urbà i la convivència ciutadana, sobre la seguretat, la salut i la integritat de les persones, especialment si es tracta de menors d’edat, on excepcionalment s’afirma el seu caràcter negatiu.

També destaquem de l’Avantprojecte de Llei que els Ajuntaments podran sancionar els establiments oberts al públic i les activitats d’espectacles públics i recreatives sotmeses a llicència municipal o a comunicació prèvia, quan aquesta competència els hi hagi estat delegada per la Generalitat, de conformitat amb el procediment que s’estableix a l’Avantprojecte. Per exemple, la ciutat de Lleida amb l’anterior Llei d’Espectacles va assumir la competència sancionadora d’aquests establiments i quan entri en vigor la nova Llei, disposarà d’un termini per sol•licitar la competència assumida en base a la legislació anterior.

Pel que fa a les proves de selecció per aconseguir l’habilitació com a personal de control d’accés, serà la Generalitat la responsable de realitzar les proves de selecció per tal de garantir que dit personal disposa de la formació requerida, en lloc d’efectuar-se en els centres de formació homologats.

AL•LEGACIONS DE LA FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA A L’AVANTPROJECTE DE LLEI

La Federació ha presentat al•legacions a l’Avantprojecte de Llei en el tràmit d’informació pública. Destaquem, de forma resumida, les principals al•legacions que hem presentat:

  •  Modificació de la definició d’ ”activitat de risc important” i l’aclariment de la definició de “modificació substancial”, per tal d’evitar diferents interpretacions del concepte per part dels tècnics de les diferents Administracions.
  •  Els “controls periòdics” s’han de poder efectuar per persones titulades competents per raó de la matèria, i no únicament pels serveis tècnics de les administracions públiques competents en la matèria o per les entitats col•laboradores legalment habilitades per l’Administració. D’aquesta manera es poden reduir els costos dels controls periòdics. A més, els controls pertinents de les activitats s’han de realitzar d’acord amb la legislació vigent al moment de la implantació de l’activitat.
  • Les activitats d’espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari que es celebrin amb motiu de les festes i revetlles populars, haurien de disposar de l’informe favorable del Servei Territorial del Joc i d’Espectacles corresponent del Departament d’Interior de la Generalitat.
  • Eliminació de determinats supòsits en què es pot declarar la caducitat d’una comunicació prèvia o llicencia. S’ha demanat l’eliminació de l’Avantprojecte de Llei del supòsit de declaració de caducitat quan canviïn o desapareguin les circumstàncies que van permetre la presentació de la comunicació prèvia, l’atorgament de la llicència o de l’autorització, o si en sobrevenen altres de noves que, en el cas d’haver existit, haurien impedit la presentació o haurien comportat la denegació de la llicència o autorització. L’altre supòsit al que ens hem oposat és a la declaració de caducitat quan els establiments oberts al públic no s’han adaptat a les noves normes que els afectin, dins el termini que s’hagi atorgat amb aquesta finalitat.
  • Determinades infraccions administratives tipificades com falta molt greu s’han de tipificar únicament com falta greu, amb la rebaixa de l’import de la sanció que això comporta. Per exemple, la infracció que el titular o organitzador d’una activitat recreativa toleri el consum i tràfic de substàncies estupefaents, o la manca de diligència en ordre a impedir-ho, atès que es tracta de conductes imprudents i que cap titular d’activitats recreatives les permet de forma voluntària.
  • Rebaixa de la quantia de les sancions de multa per la comissió de faltes molt greus, greu i lleus, així com a l’import màxim de les multes coercitives.
  • L’eliminació de les mesures provisionals immediates conegudes popularment en el sector com el “tancament exprés” d’un local.

Com hem dit anteriorment, aquest és un resum de les principals al•legacions que la Federació d’Hostaleria de Lleida ha presentat en el tràmit d’informació pública de l’Avantprojecte de Decret. Si voleu llegir totes les al•legacions presentades, cliqueu aquí.

Us anirem informant de totes les novetats que es vaguin produint en quant a la tramitació i aprovació d’aquest Avantprojecte de Llei.

Enllaços relacionats
Llei d’espectacles vigent
Text Avantprojecte
Escrit Al.legacions Presentades

Per a més informació:
Departament Jurídic
Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org