Hostaleria de Lleida presenta al.legacions a l’ordenança d’establiments públics de Lleida i a l’ordenança de sorolls i vibracions de La Seu d’Urgell

D’una banda, l’Ajuntament de Lleida va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança d’establiments de pública concurrència. D’altra banda, l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de Sorolls i Vibracions. El text de la modificació de les dues ordenances es trobava sotmès a informació pública per presentar al·legacions.

Des del Servei Jurídic de la FEDERACIÓ D’HOSTALERIA DE LLEIDA, s’han analitzat les modificacions d’aquestes ordenances, que afecten de manera molt important a les activitats del nostre sector, respectivament, a la ciutat de Lleida i a La Seu d’Urgell, i s’han presentat les corresponents al·legacions a les modificacions proposades.

A continuació us resumim les al·legacions presentades:

AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA D’ESTABLIMENTS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA DE LLEIDA.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha presentat un escrit d’al·legacions a l’Ajuntament de Lleida a la proposta de modificació de l’Ordenança municipal d’establiments de pública concurrència de Lleida. Aquesta Ordenança regularà els requisits que han de complir els establiments públics a la ciutat de Lleida, entre els quals es trobem els del nostre sector, com ara bars, restaurants, bars musical i discoteques.

Cliqueu aquí per veure la proposta d’Ordenança de l’Ajuntament de Lleida

http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=222&IdDocument=1035

Com ja us vàrem informar anteriorment en aquest Butlletí de noticies, els establiments de “comerç amb degustació”, desapareixen de l’Ordenança vigent.

Cal recordar que els establiments de “comerç amb degustació” es van regular a l’Ordenança d’establiments de pública concurrència de Lleida publicada al BOP de 29/12/2012, fixant-se que haurien de complir els mateixos requisits tècnics i condicions que les activitats recreatives de restauració (bars i restaurants).

Tot i això, actualment hi ha molts establiments a la ciutat de Lleida que es van autoritzar abans de l’entrada en vigor de l’Ordenança d’establiments de pública concurrència de Lleida publicada al BOP de 29/12/2012, i que no tenen els requisits tècnics mínimes que s’exigeixen als bars; com per exemple, serveis higiènics amb el número i condicions suficients, així com d’altres requeriments que estableix l’Ordenança vigent.

Aquesta situació pot portar a la pràctica que els comerços amb degustació autoritzats abans de l’entrada en vigor de l’Ordenança d’establiments de pública concurrència de Lleida publicada al BOP de 29/12/2012, un cop s’aprovi definitivament la seva modificació, facin la mateixa activitat que un bar o un restaurant, sense disposar dels mateixos requisits tècnics i condicions, i com a conseqüència, sense que tinguin les garanties suficients de seguretat i higiene. Pensem, per exemple, amb la utilització d’aparells reproductors d’imatge i so, la disposició de serveis higiènics amb el número i condicions exigibles, etc.

Per tant, des d’HOSTALERIA DE LLEIDA hem demanat a l’Ajuntament de Lleida que s’inclogui al text de la modificació de l’Ordenança d’establiments de pública concurrència de Lleida, un règim jurídic específic per a les activitats de comerç amb degustació autoritzades abans de l’entrada en vigor de l’Ordenança d’establiments de pública concurrència de Lleida publicada al BOP de 29/12/2012, en el qual es limiti determinat tipus d’activitats que puguin exercir, com per exemple, la instal·lació de terrasses a la via pública.

Podeu veure el text complert de les al·legacions d’HOSTALERIA DE LLEIDA a la modificació d’aquesta Ordenança, clicant aquí:

http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=256&IdDocument=1038

AL·LEGACIONS A LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS DE LA SEU D’URGELL.

HOSTALERIA DE LLEIDA conjuntament amb l’ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA DE L’ALT URGELL han presentat un escrit d’al·legacions a la modificació d’Ordenança de Sorolls i Vibracions de La Seu d’Urgell.

Cliqueu aquí per veure la proposta de modificació d’Ordenança de Sorolls i Vibracions de La Seu d’Urgell:

http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=222&IdDocument=1036

Les al·legacions s’han basat en els següents aspectes:

1. Modificació del requisit que únicament pugui ser una Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica qui pugui elaborar l’estudi d’impacte acústic que s’ha d’acompanyar en els projectes tècnics per l’obtenció de la llicència d’activitat.
Les limitacions d’aquests tipus generalment comporten un increment del preu de l’estudi, a l’eliminar-se la possible competència de les persones tècniques en la matèria que el poden redactar. La conseqüència final que generalment comporta aquest tipus de limitacions és que l’increment dels costos o del preu recau exclusivament en l’empresari que pretén iniciar una activitat del sector de les activitats recreatives de restauració o musicals.

2. Modificació de l’aïllament acústic de les activitats de restauració que disposin d’equip de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s superior a 75 dB(A) a 1 metre de la font.
A les al·legacions presentades s’ha justificant tècnicament que es suficient per tal de garantir que no es contaminació acústicament, un aïllament inferior al que l’Ajuntament de La Seu d’Urgell exigeix a la nova Ordenança. En el cas que s’accepti la nostra al·legació suposarà una disminució dels costos d’aïllament acústic de sostre i parets dels nous locals d’hostaleria, quedant garantit que no es produirà contaminació acústica.

3. Modificació del requisit que els mesuraments in situ els ha de realitzar una entitat de prevenció de la contaminació acústica. Ens hem oposem a aquesta obligació perquè consideren que aquests mesuraments els pot fer també un tècnic competent en la matèria.

4. Eliminació del requisit que la instal·lació dels limitadors-enregistradors els hagui de realitzar un instal·lador oficial inclòs al Registre d’Instal·ladors de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (RITC) amb categoria Tipus C.

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA i l’ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA DE L’ALT URGELL entenem que aquest requisit és excessiu perquè discrimina i restringeix la intervenció de la resta de tècnics competents en la matèria. Com a conseqüència d’aquesta limitació, s’encareix la instal·lació de limitadors-enregistradors als establiments del sector de l’hostaleria, al no poder intervenir altres tècnics competents en la matèria que poden oferir un millor preu, amb les mateixes garanties d’instal·lació. A més, la instal·lació d’un limitador-enregistrador és suficientment senzilla perquè la pugui realitzar qualsevol instal·lador autoritzat pel fabricant de l’equip o amb experiència suficient en aquesta matèria.

Podeu veure les nostres al·legacions a la proposta d’Ordenança de Sorolls i Vibracions de La Seu d’Urgell clicant aquí:

http://www.hostaldata.com/Document.aspx?IdSeccio=256&IdDocument=1037

Per a més informació, podeu consultar al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA:
Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
e-mail: jportoles@hostaler.org