Nou disseny del rètol d’identificació i d’informació obligatòri per als establiments d’hostaleria

HOSTALERIA DE LLEIDA ha fet un nou disseny per als rètols d’identificació i d’informació que és obligatori tenir penjat en un punt proper a l’entrada principal dels establiments d’activitats recreatives musicals (com bars musicals, cafès teatre, cafès concerts, discoteques, sales de ball i similars…. ) i dels establiments d’activitats recreatives de restauració (bars, restaurants, restaurants bars, salons de banquets).

La tinença d’aquest rètol degudament penjat és un dels aspectes que comproven els agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guardia Urbana de Lleida durant les seves inspeccions als nostres locals. La manca d’aquest rètol pot comportar la imposició d’una sanció administrativa.

Us podeu descarregar de forma gratuïta un model d’aquest rètol que haureu d’omplir amb les dades del vostre local i que s’ha d’imprimir amb DINA3, clicant als següent links de www.hostaldata.com:

  1. RÈTOL D’IDENTIFICACIÓ I INFORMACIÓ PER A BARS, RESTAURANTS, BARS RESTAURANTS
  2. RÈTOL D’IDENTIFICACIÓ I INFORMACIÓ PER A BARS MUSICALS, DISCOTEQUES, SALES DE FESTA I SIMILARS

Cal recordar que l’art. 72 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles i activitats recreatives estableix l’obligació de disposar d’un rètol d’identificació i informació a l’exterior del local, que s’ha de col·locar en un punt proper a l’entrada principal, plenament visible per a totes les persones que hi accedeixin.

Aquest rètol ha de ser, de com a mínim, 40 centímetres d’amplada i 25 d’alçada, i la lletra de caixa alta, de 36 punts com a mínim.

Aquest rètol ha de contenir, com a mínim, la informació següent:

  • Nom de l’establiment
  • Activitat o activitats i espectacles o espectacles inclosos a l’autorització, llicència o comunicació
  • Horari
  • Aforament màxim autoritzat
  • Prohibició d’entrada a les persones menors de 16 o 18 anys, en el supòsit que correspongui.

L’aforament del vostre local el trobareu a la llicència municipal d’activitat. En el cas que es tracti d’una llicència antiga i no figuri l’aforament, podeu mirar si es va fer constar al projecte tècnic d’activitat que vàreu presentar a l’Ajuntament, per tal què us concedissin la llicència.

Si tampoc figura al projecte, haureu de fer un càlcul tècnic de l’aforament del vostre local, per la qual cosa posem a la vostra disposició el nostre servei d’enginyeria. Si us trobeu en aquest cas i esteu interessats en què us fem el càlcul tècnic de l’aforament del vostre local, demaneu-nos pressupost.

Si teniu qualsevol dubte en relació a aquest rètol, us podeu adreçar al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA.

També podreu trobar i descàrregar tots el rètols obligatoris a www.hosteldata.com

A més, el Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA us pot oferir assessorament sobre com actuar davant una inspecció dels Mossos d’Esquadra o de la Guardia Urbana de Lleida, així com redactar i presentar les al·legacions i recursos corresponents als expedients sancionadors que pugi iniciar l’Administració contra una empresa del sector de l’hostaleria.

Per a més informació:
Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA
Sr. Javier Portolés García
Tel. 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org