HOSTALERIA DE LLEIDA aconsegueix que l’Ajuntament de Lleida estableixi els requisits per demanar “l’aforament a la carta” o “doble aforament”.

HOSTALERIA DE LLEIDA ha estat fent gestions davant l’Ajuntament de Lleida i la Direcció General d’Espectacles Públics i Activitats Recreatives del Departament d’Interior de la Generalitat, plantejant la problemàtica que suposa, per als titulars de bars musicals i discoteques, l’obligació de disposar de personal de control d’accés habilitat per aquells dies de la setmana en què l’aforament d’un establiment no supera les 150 persones d’aforament. És evident que els aforaments dels nostres establiment són fluctuants en funció de què es tracti d’un dia entre setmana o d’un cap de setmana, o de si és temporada d’hivern o d’estiu.      HOSTALERIA DE LLEIDA ja va plantejar aquesta problemàtica en una reunió celebrada al mes de març d’aquest any entre representants del sector de bars musicals i discoteques i de la Unitat de Policia Administrativa de la Guàrdia Urbana de l’Ajuntament de Lleida.

Gràcies a aquestes gestions dutes per HOSTALERIA DE LLEIDA, d’una banda, la Sub-directora General d’Espectacles i Activitats Recreatives del Departament d’Interior de la Generalitat va informar per escrit a HOSTALERIA DE LLEIDA de la interpretació de determinats articles del Reglament d’Espectacles i Activitats Recreatives.  Aquesta interpretació permet al titular d’una activitat recreativa musical, que té un aforament màxim autoritzat, presentar una comunicació prèvia davant l’Ajuntament corresponent, sol·licitant l’anomenat “aforament a la carta”.  És a dir, mantenir un aforament per sota de les 150 persones que obliga la norma per disposar de personal de control d’accés durant els dies de menor afluència de públic o durant les temporades menys concorregudes, i un altre pels caps de setmana o durant els períodes de més major confluència.  Això si, una vegada comunicada aquesta circumstància al respectiu Ajuntament, el rètol d’identificació i informació de l’establiment en qüestió ha d’exposar sense cap tipus de dubte els diferents aforaments en base als dies o temporades tenint en compte que no es poden vulnerar, ja que una vegades estiguin establerts no es poden anar canviant cada dia en funció dels possibles clients.

D’altra banda, des d’HOSTALERIA DE LLEIDA vam demanar per escrit a l’Ajuntament de Lleida que ens informés sobre la viabilitat i l’aplicabilitat de “l’aforament a la carta”, així com el procediment administratiu i els requisits per fer la comunicació prèvia per parts dels titulars de les activitats recreatives musicals.

Des del Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Lleida ens han contestat per escrit que estan d’acord amb aquesta interpretació que fa la Generalitat, i segons l’informe dels serveis tècnics de la Secció de Llicències de l’Ajuntament de Lleida, atenent al contingut dels articles 127.2 i 124 a) del Reglament d’Espectacles i Activitats Recreatives en relació a l’establert a l’Ordenança Reguladora dels establiments de pública concurrència, els paràmetres que regiran “l’aforament a la carta” o “doble aforament” seran els següents:

“-  Un establiment pot tenir un funcionament amb l’aforament màxim autoritzat i un altre funcionament amb un aforament més reduït, als efectes de disminuir el nombre de controladors d’accés, per a dies o temporades amb poca afluència. 

  • Si un establiment vol tenir aquest “doble aforament”:
  1. Ha de reduir la superfície que es destina al públic els dies/estacions amb menys afluència de públic i calcular el nou aforament aplicant les densitats d’ocupació que estableix el Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). La reducció de la superfície de públic s’ha de fer amb elements delimitadors que no siguin fàcilment movibles o portàtils de manera que garanteixin una reducció efectiva de l’esmentada superfície.
  2. Ho ha de comunicar a l’Ajuntament, ja que es considera que és una modificació no substancial de la llicència/comunicació.
  3. En els rètols d’informació s’ha de reflectir de forma molt clara, inequívoca i visible els dies o les temporades que un establiment té un aforament i els dies i les temporades que té un altre.”

La comunicació prèvia de “l’aforament a la carta” o “doble aforament” haurà d’anar acompanyada d’un petita memòria tècnica signada per tècnic competent que inclogui un plànol amb el nou càlcul d’aforament i la solució separativa-decorativa que s’implantarà per reduir la superfície del local. Un cop presentada la comunicació prèvia a l’Ajuntament de Lleida, ja es pot portar a la pràctica.

Us recomanem que truqueu al Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA per analitzar el vostre cas, i si és del vostre interès, tramitar la comunicació prèvia de “l’aforament a la carta” o “doble aforament” davant l’Ajuntament de Lleida.

Servei Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA
Sr. Javier Portolés García
Tel.: 973.24.88.58
E-mail: jportoles@hostaler.org