Guardons del Turisme de Catalunya 2019 (Bases i Convocatòria)

S’ha fet pública la convocatòria per a la concessió dels guardons del turisme de Catalunya per a l’any 2019 .

La finalitat dels guardons del turisme de Catalunya és reconèixer l’esforç i la dedicació de persones físiques i jurídiques, públiques i privades en favor del turisme, i servir d’instrument per estimular comportaments professionals i actuacions individuals o col·lectives que col·laborin a millorar la imatge turística de Catalunya i dels seus serveis turístics.

La Medalla del Turisme de Catalunya: és el reconeixement a la persona física que, amb el seu esforç i dedicació, ha contribuït de manera especial a la promoció del turisme amb la prestació de serveis rellevants al sector, en qualsevol dels seus aspectes o modalitats, o bé hagi contribuït amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos turístics de Catalunya i al posicionament internacional de la destinació.

El Diploma Turístic de Catalunya: és el reconeixement a la institució, la corporació, l’entitat o l’establiment que hagi destacat per la seva activitat en favor del foment del turisme a Catalunya i a la internacionalització de la nostra destinació.

Categories

En la convocatòria d’enguany es lliurarà una Medalla del Turisme o un Diploma Turístic de Catalunya, en funció de si el reconeixement és per a una persona física o per a una institució, corporació, entitat o establiment, per cadascuna de les cinc categories següents:

a) Millor experiència turística.

b) Innovació en accions promocionals i comercialització.

c) Millor projecte de coneixement i recerca referit al sector turístic.

d) Turisme responsable.

e) Enoturisme

Candidats

Poden ser destinataris/àries les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, relacionades amb activitats turístiques o d’interès turístic que hagin contribuït al desenvolupament turístic de Catalunya d’acord amb els requisits i els criteris que estableix la base 3 d’aquest annex.

Dotació

Els guardons als quals fa referència aquesta Ordre són a títol exclusivament honorífic i no comporten cap dotació econòmica.

Lloc de presentació de candidatures

Les persones jurídiques o les persones físiques obligades a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics segons els articles 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 3 de l’Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica, han de presentar les sol·licituds segons el model normalitzat que estarà a la seva disposició al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i formalitzar-les per mitjà d’aquest Canal.

Els ens locals presentaran les seves sol·licituds per mitjà de l’extranet de les administracions públiques catalanes, plataforma EACAT (http://www.eacat.cat).

Termini de presentació de candidatures

El termini de presentació de candidatures finalitzarà transcorregut un mes a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Ordre.

Termini per al veredicte

El/La conseller/a d’Empresa i Coneixement resoldrà l’atorgament de les medalles del turisme i dels diplomes turístics de Catalunya mitjançant la resolució corresponent, que s’ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) durant el tercer trimestre de 2019.

Normativa
Bases i convocatòria (DOGC núm. 7865 – 02.05.2019)