Gestionem la recepció de notificacions electròniques de la teva empresa

La nova normativa de procediment administratiu obliga determinats col·lectius, en alguns casos, societats però en altres també persones físiques, a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

Això per tant, té diverses implicacions:

  • TOTES les persones jurídiques, és a dir, Societats Limitades, Societats Anònimes, Societats Cooperatives Catalanes Limitades, Societats Civils Particulars, etc., estan obligades a realitzar TOTS els seus tràmits telemàticament (recepció de notificacions, presentació de sol·licituds, atenció de requeriments, etc).
  • TOTS els autònoms, estan obligats a relacionar-se també electrònicament amb la Seguretat Social des de l’octubre de 2018 i, amb la Generalitat de Catalunya des del 21 de febrer de 2019; de manera que han de disposar d’un sistema d’identificació digital admès i estar al cas de les possibles notificacions que es posin a disposició a les respectives seus electròniques..
  • A més, la normativa en qualsevol moment, pot establir noves obligacions per a determinats col·lectius o tràmits específics.

Aquesta obligació és especialment rellevant a l’hora de rebre notificacions de les diverses administracions públiques ja que, d’acord amb la normativa vigent, es deixen d’emetre notificacions en paper per enviar-les només telemàticament. A més, un cop han transcorreguts 10 dies naturals des de la posada a disposició a la seu electrònica de l’organisme sense que s’hagi accedit al seu contingut, es consideraran notificades i el procediment continuarà.

Això vol dir que, com a mínim un cop cada 10 dies, cal comprovar les bústies electròniques de les diferents administracions per tal de poder presentar a temps la documentació que se’ns sol·liciti, les al·legacions que creguem pertinents i, fins i tot, recursos contra resolucions administratives. De la mateixa manera, és important a efectes de pagament dins de termini de cartes de pagament, liquidacions o recàrrecs.

Per tal de reduir la càrrega administrativa dels nostres associats, posem en marxa un nou servei de gestió de notificacions electròniques de l’Agència Tributària, la Tresoreria de la Seguretat Social, la Direcció General de Tràfic, l’Agència Tributària de Catalunya, etc; amb els avantatges de:

  • Recollida immediata
  • Gestió de la notificació: còmput de terminis, tramesa al responsable,…
  • Màxima fiabilitat

Per a obtenir-ne més informació, contacteu amb nosaltres a través del 973 24 88 58.