Finalització de determinats contractes d’arrendament de local el dia 1 de gener de 2015

El dia 1 de gener de 2015 es compleixen 20 anys de l’entrada en vigor de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans (d’ara en davant LAU), comportant la finalització de molts contractes d’arrendament de local.

Els contractes de lloguer de local afectats són tots aquells signats abans del 9 de maig de 1985, sota el règim legal de pròrroga forçosa, per la qual cosa l’arribada de l’1 de gener de 2015 comporta la seva finalització en molts casos.

La Disposició Transitòria Tercera de la vigent LAU estableix els diferents supòsits en què ens podem trobar (P. ex.: si l’arrendatari és una persona física, si és una persona jurídica, si s’ha produït la subrogació del cònjuge en el contracte, si el contracte d’arrendament es vol traspassar, etc. ….), per això cal analitzar cas a cas cada contracte i cada situació.

Un cop arribada la data de finalització d’aquests contractes, i l’extinció s’hagi produït, existeixen una sèrie de drets a favor del llogater, per al cas que el propietari decideixi arrendar el local a un altra persona abans del transcurs d’un any a comptar des de l’extinció legal del lloguer, la qual cosa pot generar un dret de retorn al local o indemnitzacions. Aquesta situació també convé analitzar-la de forma particular.

Així doncs, ens podem trobar amb propietaris de locals que van signar els seus contractes d’arrendament abans del 9 de maig de 1985, amb unes rendes de lloguer baixes i que pràcticament s’han mantingut així durant 20 anys. En aquest cas, és lògic que més d’un propietari estigui desitjant que arribi la data de l’1 de gener de 2015 per a poder renegociar un preu i unes condicions de lloguer més favorables als actuals temps, situació del local, transit de públic, etc., que normalment cristal•litzarà en un lloguer mensual més elevat que l’actual.

Us recomanem que s’intenti arribar a una solució amistosa per ambdues parts (propietari i llogater), com és negociar la renovació del contracte d’arrendament, ja que preval l’acord de voluntats entra les parts, i no estar a l’expectativa d’allò que pugui passar el dia 1 de gener de 2015. Per exemple: En la renovació del contracte de lloguer es podrien incloure clàusules actualitzades sobre la renovació del preu i la durada de l’arrendament, incloent en la clàusula de venciment del contracte un acord que possibiliti deixar el local sempre amb un preavís, sense que sorgeixi per aquest fet dret a indemnització a favor del propietari. Això serà beneficiós per a ambdues parts, ja que l’arrendatari podrà deixar el local si les coses no li surten com les tenia planejades i el propietari podrà recuperar el local per tornar-lo a llogar, sense haver de perllongar aquesta situació davant els Tribunals.

Davant qualsevol dubte al respecte, us recomanem que us adreceu al Servei Jurídic (Sr. Javier Portolés García. Tel. 973.24.88.58. E-mail: javierportoles@hostaler.org