Excepcions al tipus reduït de l’Imposts de Societats

Les societats NOVES constituïdes a partir de l’1 de gener de 2013 que desenvolupin una activitat econòmica tributaran en el primer exercici en el que obtinguin beneficis i en el següent al 15% pels primers 300.000 euros de base imposable i, al 20% per la resta.

No obstant, existeixen dos excepcions a aquesta norma:

  1. Si l’activitat s’ha realitzat amb caràcter previ per una persona vinculada que després ha transmès el negoci a la societat.
  2. Quan un soci, que tingui més del 50% del capital, hagi exercit aquesta activitat durant l’any anterior a la seva constitució, sense necessitat que la societat hagi adquirit el seu negoci.

Per exemple, si una societat ha adquirit un restaurant a un soci o a un familiar d’aquest, no podrà gaudir del tipus reduït en l’Impost sobre Societats, ja que es compliria la primera excepció. Però si un dels socis era titular del restaurant i ara l’empresa obre un altre, sí que podrà aplicar el tipus reduït, excepte si aquest soci té més del 50% i ha exercit l’activitat de restauració dins de l’any anterior a la constitució de la societat.

Per gaudir dels tipus reduïts per a empreses de nova creació, és necessari que el negoci no hagi estat desenvolupat prèviament per una persona vinculada.

Font: Apuntes & consejos