Estat d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya: Suspensió de totes les activitats recreatives musicals i d’oci nocturn, d’hostaleria i restauració. Limitació a la llibertat de circulació

El Consell de Ministres del Govern d’Espanya ha aprovat avui dissabte 14/3/2020 el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb una durada de quinze dies.

Respecte a les mesures adoptades ahir divendres 13/03/2020 pel Conseller d’Interior i la Consellera de Salut de la Generalitat, les principals diferències són aquestes:

 • Se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili.
 • La llibertat de circulació es limita.
 • Els terminis judicials i administratius queden suspesos.

Al Reial Decret s’hi troba a faltar mesures pal·liatives per atenuar els efectes que es decreten.

Conjuntament amb la CEHE i resta d’Associacions d’Espanya, preveient que la situació es pot allargar amb el temps, es proposa:

 1. Suspensió qualsevol obligació de pagament a qualsevol administració, Impostos, taxes municipals, autònoms, etc.
 2. Suspensió dels contractes de lloguer.
 3. Suspensió de les obligacions amb els contractes de subministraments.
 4. Ajornament de les obligacions amb els bancs, hipoteques, crèdits…

Amb això no es demana desembossament econòmic a l’Estat, senzillament ser conseqüent amb la nostra realitat provocada pel seu tancament, lògicament per atendre a una necessitat de país. Si no s’emprenen accions d’aquest tipus, pronostiquem la pèrdua de moltes empreses que donen feina a gairebé 2.000.000 de persones a tota Espanya, 10.000 a Lleida. Esperem que es tingui en compte en mesures posteriors.

A continuació, passem a analitzat el contingut del Reial Decret de declaració de l’Estat d’Alarma aprovat pel Consell de Ministres del Govern d’Espanya.

La declaració de l’estat d’alarma afecta a tot el territori d’Espanya.

Als efectes de l’Estat d’Alarma, l’Autoritat Competent serà el Govern d’Espanya i les autoritats delegades seran les següents:

a) La titular del Ministeri de Defensa.
b) El titular del Ministeri de l’Interior.
c) El titular del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
d) El titular del Ministeri de Sanitat.

Els agents de l’autoritat podran practicar les comprovacions en les persones, béns, vehicles, locals i establiments que siguin necessàries per a comprovar i, en el seu cas, impedir que es duguin a terme els serveis i activitats suspeses en aquest Reial Decret, excepte les expressament exceptuades. Per a això, podran dictar les ordres i prohibicions necessàries i suspendre les activitats o serveis que s’estiguin duent a terme.

Les principals mesures adoptades pel Reial Decret de declaració de l’Estat d’Alarma que ens afecten com a sector de l’hostaleria són les següents:

Mesures de contenció en l’àmbit d’establiments i activitats recreatives, activitats d’hostaleria i restauració, i altres addicionals.

1. Se suspenen les activitats d’hostaleria i restauració, podent prestar-se exclusivament serveis de lliurament a domicili. L’Annex del Reial Decret de declaració d’Estat d’Alarma cita a les següents activitats:

 • Tavernes i cellers.
 • Cafeteries, bars, cafè-bars i assimilables.
 • Xocolateries, gelateries, salons de te, croissanteriesi assimilables.
 • Restaurants, autoserveis de restauració i assimilables.
 • Bars-restaurant.
 • Bars i restaurants d’hotels, excepte per a donar servei als seus hostes.
 • Salons de banquets.
 • Terrasses.

2. Com l’art. 10 d’aquest Reial Decret estableix aquestes mesures de contenció en l’àmbit d’establiments i activitats recreatives, també se suspenen les activitats de les discoteques, sales de ball, sales de festa, sales de joventut, bars musicals, cafès teatre, cafès concert i qualsevol altre tipus d’activitat recreativa musical i d’oci nocturn similar.

3. Se suspenen així mateix les revetlles, desfilades i festes populars.

Limitació a la llibertat de circulació.

1. Durant la vigència de l’Estat d’Alarma els ciutadans únicament podran circular per les vies d’ús públic per a la realització de les següents activitats:
a) Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
b) Assistència a centres sanitaris, serveis i establiments sanitaris.
c) Desplaçament al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
d) Retorn al lloc de residència habitual.
e) Assistència i cura a majors, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
f) Desplaçament a entitats financeres i d’assegurances.
g) Per causa de força major o situació de necessitat.
h) Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa que s’haurà de fer individualment, excepte que s’acompanyi a persones amb discapacitat o per altra causa justificada.

2. Igualment, es permetrà la circulació de vehicles particulars per les vies d’ús públic per a la realització de les activitats referides en l’apartat anterior o per al proveïment de carburant en gasolineres o estacions de servei.
3. En tot cas, en qualsevol desplaçament s’hauran de respectar les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
4. El Ministre de l’Interior podrà acordar el tancament a la circulació de carreteres o trams d’elles per raons de salut pública, seguretat o fluïdesa del trànsit o la restricció en elles de l’accés de determinats vehicles pels mateixos motius.
Les autoritats estatals, autonòmiques i locals competents en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària garantiran la divulgació entre la població de les mesures que puguin afectar el trànsit rodat.

Requises temporals i prestacions personals obligatòries.

1. Com la Llei Orgànica que regula l’estat d’alarma permet practicar requises temporals de tot tipus de bens i imposar prestacions personals obligatòries, les autoritats competents podran acordar, d’ofici o a sol·licitud de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, que es practiquin requises temporals de tota mena de béns necessaris per al compliment de les finalitats previstes en aquest Reial Decret, en particular per a la prestació dels serveis de seguretat o dels operadors crítics i essencials.

2. En els mateixos termes podrà imposar-se la realització de prestacions personals obligatòries imprescindibles per a la consecució de les finalitats d’aquest reial decret.

Mesures de contenció en l’àmbit de l’activitat comercial.

1. Se suspèn l’obertura al públic dels locals i establiments minoristes, a excepció dels establiments comercials detallistes d’alimentació, begudes, productes i béns de primera necessitat, establiments farmacèutics, metges, òptiques i productes ortopèdics, productes higiènics, perruqueries, premsa i papereria, combustible per a l’automoció, estancs, equips tecnològics i de telecomunicacions, aliments per a animals de companyia, comerç per internet, telefònic o correspondència, tintoreries i bugaderies. Se suspèn qualsevol altra activitat o establiment que segons el parer de l’autoritat competent pugui suposar un risc de contagi.

2. La permanència en els establiments comercials l’obertura dels quals estigui permesa haurà de ser l’estrictament necessària perquè els consumidors puguin realitzar l’adquisició d’aliments i productes de primera necessitat, quedant suspesa la possibilitat de consum de productes en els propis establiments.

En tot cas, s’evitaran aglomeracions i es controlarà que consumidors i empleats mantinguin la distància de seguretat d’almenys un metre a fi d’evitar possibles contagis.

Mesures per a l’assegurament del subministrament de béns i serveis necessaris per a la protecció de la salut pública.

El Ministre de Sanitat podrà:

a) Impartir les ordres necessàries per a assegurar el proveïment del mercat i el funcionament dels serveis dels centres de producció afectats pel desproveïment de productes necessaris per a la protecció de la salut pública.

b) Intervenir i ocupar transitòriament indústries, fàbriques, tallers, explotacions o locals de qualsevol naturalesa, inclosos els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat privada, així com aquells que desenvolupin la seva activitat en el sector farmacèutic.

c) Practicar requises temporals de tota mena de béns i imposar prestacions personals obligatòries en aquells casos en què resulti necessari per a l’adequada protecció de la salut pública, en el context d’aquesta crisi sanitària.

Per exemple: El Govern de l’Estat podria acordar que un hotel destines obligatòriament alguna de les seves plantes a hospital.

Mesures per a garantir el subministrament alimentari.

1. Les autoritats competents delegades adoptaran les mesures necessàries per a garantir:

a) El proveïment alimentari en els llocs de consum i el funcionament dels serveis dels centres de producció, permetent la distribució d’aliments des de l’origen fins als establiments comercials de venda al consumidor, incloent magatzems, centres logístics i mercats en destinació. En particular, quan resultés necessari per raons de seguretat, es podrà recordar l’acompanyament dels vehicles que realitzin el transport dels béns esmentats.

b) Quan calgui, l’establiment de corredors sanitaris per a permetre l’entrada i sortida de persones, matèries primeres i productes elaborats amb destinació o procedents d’establiments en els quals es produeixin aliments, incloses les granges, llotges, fàbriques de pinsos per a alimentació animal i els escorxadors.

2. Així mateix, les autoritats competents podran acordar la intervenció d’empreses o serveis, així com la mobilització de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i de les Forces Armades amb la finalitat d’assegurar el bon funcionament del que es disposa en el present article.

Cal destacar també que es suspenen els terminis judicials i administratius.

Pel que fa als terminis administratius, se suspenen els terminis i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del Sector Públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el present Reial Decret o, en el seu cas, les prorrogues d’aquest.

Us recordem que el Reial Decret de declaració d’Estat d’Alarma pel coronavirus entra en vigor el dia 14/03/2020, dia en que s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat.

Document relacionat
Reial Decret 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2a. Nota de premsa de la  CEHAT (Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos) sobre les actuacions pel Coronavirus

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA us informarem de qualsevol novetat que es produeixi. Si teniu qualsevol dubte, estem a la vostra disposició al tel. 973.24.88.58.