Es publiquen les Bases Reguladores per Subvencions del Programa d’ajuts a projectes singulars en matèria de mobilitat sostenible (Programa MOVES Projectes Singulars)

S’han publicat les bases reguladores per les ajudes corresponents a projectes singulars de gestió integrada de la mobilitat en àmbit urbà i metropolità i projectes relatius a desenvolupaments experimentals i innovadors, relacionats amb la utilització del vehicle elèctric, fomentant amb això la sostenibilitat, l’estalvi energètic i la diversificació de les fonts energètiques en el sector del transport, amb la consegüent reducció de la dependència energètica del petroli i la disminució de les emissions de CO2.

Beneficiaris

Per als Projectes singulars en entorns urbans, podran ser beneficiaris:

a) Diputacions, ja siguin provincials o forals, amb les províncies o territoris històrics com bases territorials.

b) cabildos insulars (Canàries) o Consells insulars (Balears), amb l’illa com a base territorial.

c) Comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i els corresponents estatuts d’autonomia

d) Ajuntaments, amb el municipi com a base territorial, àrees metropolitanes i mancomunitats de municipis.

e) L’Administració Autonòmica i el sector públic institucional, integrat per qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats a dependents de les administracions públiques, les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques i les universitats públiques.

f) Consorcis o agrupacions publicoprivades amb competència en mobilitat urbana, en aquest cas l’ajuda es concedirà a l’entitat jurídica que gestioni l’agrupació o consorci.

g) Entitats de naturalesa pública o privada, que siguin operadores i / o gestores de transport urbà i metropolità.

Poden ser beneficiaris dels Projectes singulars d’innovació:

a) L’Administració Autonòmica i el sector públic institucional, integrat per qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats a dependents de les administracions públiques, les entitats de dret privat vinculades o dependents de les administracions públiques i les universitats públiques i els centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia.

b) Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i amb capacitat i activitat demostrades en projectes o actuacions de desenvolupament tecnològic.

c) Tot tipus d’empresa (Micro, Petita, Mitjana i Gran Empresa). d) Consorcis i agrupacions empresarials, en aquest cas l’ajuda es concedirà a l’entitat jurídica que gestioni l’agrupació o consorci.

Accions subvencionables

Seran incentivables els projectes singulars definits a continuació:

1. Projectes singulars en entorns urbans: aquells projectes de gestió integrada que contemplin canvis en el model de mobilitat i en la configuració de ciutat, apostant per l’eficiència, la sostenibilitat i l’augment de qualitat de vida urbana. Es consideraran projectes singulars els que contemplin les actuacions descrites a l’annex III, amb una inversió mínima de 100.000 euros. Aquest tipus de Projectes hauran necessàriament realitzar-se en algun dels següents àmbits:

a) Municipis que alberguen béns inscrits a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, relacionats en l’annex I.

b) Municipis amb estacions de mesurament utilitzades per a l’avaluació oficial de la qualitat de l’aire, segons dades de la Direcció General de Biodiversitat i Qualitat Ambiental del Ministeri per a la Transició Ecològica, que compleixi algun dels següents requisits per als anys 2015, 2016 o 2017:

i. Tenir una mitjana anual de concentració de NO2 igual o major a 35μg / m3
ii. Superar el valor límit horari de NO2 (200 mg / m3) 10 o més vegades en un any.
iii. Tenir una mitjana anual de concentració de partícules PM10 igual o major a 30μg / m3 (amb descomptes d’aportacions naturals).
iv. Superar el valor límit diari de partícules PM10 (50 mg / m3), amb descomptes de aportacions naturals, 19 o més vegades en un any.
La relació de municipis, segons definició anterior, i que són objecte d’aquest programa, es llista en l’annex II.

c) Illes.

2. Projectes singulars d’innovació: aquells projectes de desenvolupament tecnològic i experiències innovadores en electromobilitat que serveixin per promoure el salt tecnològic cap al vehicle elèctric i fomentar el desenvolupament de projectes experimentals per part d’empreses espanyoles, a fi d’assolir la maduresa tecnològica que faciliti seva comercialització. Es consideraran projectes singulars els que contemplin les actuacions descrites en l’Annex III, amb una inversió mínima de 100.000 euros.

Despeses subvencionables

1. Projectes singulars en entorns urbans i metropolitans.

Es consideren costos subvencionables, les despeses que es relacionen a continuació, i que siguin derivats de les activitats desenvolupades relatives al projecte singular. Totes les xifres emprades s’entendran després de deduccions fiscals i abans de taxes o impostos.

a) Les contractacions externes de consultoria, enginyeria, seguiment, obra civil i manteniment.

b) Costos d’equips i materials, durant el període que s’utilitzin per al projecte. En el cas que els equips no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats.

c) Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals que es derivin directament del projecte.

d) Els estudis de viabilitat i d’enginyeria de detall seran subvencionables sempre que siguin necessaris per a la realització del projecte. Podran haver-se realitzat amb anterioritat a la data de sol·licitud d’ajuda, però en aquest cas, el seu cost no serà elegible.
v e) Les actuacions o projectes singulars subvencionables han de correspondre amb projectes concrets i definits i que comptin amb un calendari establert. Hauran de complir la normativa vigent que els sigui d’aplicació, així com comptar amb les preceptives llicències i autoritzacions administratives en el cas que l’actuació ho requereixi.

f) Les actuacions o projectes singulars subvencionables hauran d’estar contemplades en un Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) o un Pla Director o Pla Estratègic de mobilitat.

g) Un mateix sol·licitant podrà presentar diversos projectes singulars subvencionables sempre que no superi el límit màxim d’ajuda per sol·licitant.

h) Amb caràcter general les actuacions que es plantegin han de reduir el consum d’energia final i / o les emissions de diòxid de carboni, pel que fa a la situació inicial de partida en la mobilitat urbana dels municipis o aglomeracions urbanes objecte de l’actuació mitjançant la realització d’una o diverses actuacions que es puguin enquadrar dins d’una o diverses de les mesures previstes en l’annex III. La justificació de l’estalvi d’energia final i / o de la reducció d’emissions de diòxid de carboni s’ha de justificar en la memòria del projecte.

2. Projectes singulars d’innovació.

Seran objecte d’ajuda els projectes i desenvolupaments experimentals, inclosos projectes pilot, segons el que estableix l’article 2, apartat 86, del Reglament (UE) núm 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, l’activitat es realitzi en territori nacional.

Segons aquest Reglament es defineix «desenvolupament experimental» com l’adquisició, combinació, configuració i ús de coneixements i tècniques ja existents, d’índole científica, tecnològica, empresarial o d’un altre tipus, amb vista a l’elaboració de productes, processos o serveis nous o millorats; pot incloure també, per exemple, activitats de definició conceptual, planificació i documentació de nous productes, processos o serveis.

El desenvolupament experimental podrà comprendre la creació de prototips, la demostració, l’elaboració de projectes pilot, l’assaig i la validació de productes, processos o serveis nous o millorats, en entorns representatius de condicions reals de funcionament, sempre que l’objectiu principal sigui aportar noves millores tècniques a productes, processos o serveis que no estiguin substancialment assentats; pot incloure el desenvolupament de prototips o projectes pilot que puguin utilitzar-se comercialment quan siguin necessàriament el producte comercial final i la seva fabricació resulti massa onerosa per al seu ús exclusiu amb fins de demostració i validació.

El desenvolupament experimental no inclou les modificacions habituals o periòdiques efectuades en productes, línies de producció, processos de fabricació, serveis existents i altres operacions en curs, encara que aquestes modificacions puguin representar millores dels mateixos.

Els projectes incentivables hauran d’estar englobats dins de les àrees elegibles que es detallen en l’annex III d’aquestes bases.

També es consideren costos subvencionables les despeses que es relacionen a continuació, i que siguin derivats d’activitats desenvolupades en territori nacional. Totes les xifres emprades s’entendran després de deduccions fiscals i abans de taxes o impostos.

a) Els costos de personal, en la mesura que estiguin dedicats al projecte.

b) Costos d’equips i materials en la mesura i durant el període que s’utilitzin per al projecte. En el cas que els equips no s’utilitzin en tota la seva vida útil per al projecte, únicament es consideraran subvencionables els costos d’amortització corresponents a la duració del projecte, calculats d’acord amb els principis comptables generalment acceptats.

c) Els costos d’investigació contractual, coneixements i patents adquirits o obtinguts per llicència de fonts externes en condicions de plena competència, així com els costos de consultoria i serveis equivalents destinats de manera exclusiva al projecte. d) Les despeses generals i altres despeses d’explotació addicionals, inclosos els costos de material, subministrament i productes similars, que es derivin directament del projecte. e) Els estudis de viabilitat seran subvencionables sempre que siguin necessaris per a la realització del projecte i podran haver-se realitzat amb anterioritat a la data de sol·licitud d’ajuda.

Característiques
L’àmbit d’aplicació d’aquestes bases es circumscriu a projectes singulars desenvolupats arreu del territori espanyol, i les ajudes estaran condicionades a la implantació a Espanya dels desenvolupaments o projectes que es realitzen, així com al compliment dels restants requisits regulats en les presents bases.

Quantia
Els ajuts atorgats a l’empara del Programa s’instrumentaran com lliurament dinerari sense contraprestació d’un percentatge dels costos subvencionables, que es percebrà pel beneficiari, amb caràcter definitiu, un cop es verifiqui l’execució del projecte i es certifiquin els costos incorreguts.

Es fixa un límit màxim d’ajuda per projecte o beneficiari de 3 milions d’euros.

Lloc de presentació
D’acord amb el que estableix de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, les persones jurídiques i la resta de subjectes que preveu l’article 14.2 tindran l’obligatorietat de realitzar la presentació i tramitació electrònica de sol·licituds, de la documentació que els sigui requerida així com de qualsevol altre tràmit del procediment mitjançant el corresponent sistema telemàtic allotjat al Portal d’Ajudes de la seu electrònica de IDAE (https://sede.idae.gob.es/), en què també es contindrà la informació necessària per l’emplenament de la sol·licitud i tramitació de l’expedient.

La sol·licitud i la documentació a aportar amb la mateixa es faran en castellà.

Termini de presentació
Les sol·licituds per a la participació en el present programa es presentaran en un termini de dos mesos des de la data d’efectes de la corresponent convocatòria.

Normativa
Bases reguladores (BOE 165 de 11.07.2019)