Es publiquen les bases reguladores pels Ajuts en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ha publicat les bases reguladores dels ajuts per aquest 2019. L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament de subvencions en l’àmbit del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

b) Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables

1. Suport a les entitats representatives del sector del comerç

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes i que desenvolupen programes d’actuacions que ajuden a prestigiar i professionalitzar el sector del comerç a Catalunya.

2. Suport a la professionalització del món associatiu.

Impulsar la competitivitat de les empreses a través de les entitats mitjançant:

  • Projectes de dinamització comercial en les zones urbanes que millorin l’activitat comercial, potenciant el comerç de proximitat.
  • Projectes per promocionar la transformació digital del comerç, potenciar l’enfortiment de les empreses, mantenir i desenvolupar el talent i la formació, i per fomentar la internacionalització.

3. Suport a la millora de la competitivitat dels mercats municipals i dels mercats de venda no sedentària

El programa de competitivitat dels mercats té com objectiu facilitar els recursos necessaris perquè els mercats municipals catalans sedentaris i no sedentaris siguin més forts i competitius i adaptats a les noves necessitats dels consumidors i als nous estils de vida i que, alhora, millorin la gestió a través de gerències professionalitzades.

4. Suport a la participació de les empreses de comerç en fires sectorials, multisectorials i professionals d’àmbit nacional, estatal i internacional.

Promoure la participació en fires nacionals, estatals i internacionals d’empreses de comerç i de serveis, per potenciar la comercialització dels seus productes.

5. Suport en el procés de transformació digital de les empreses.

Motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potencií la omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per millorar l’experiència de compra del clients.

6. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. Reduir el número de desplaçaments dins dels pobles i ciutats mitjançant la instal.lació de sistemes de recollida als establiments.

7. Programa per a la internacionalització de la moda

Augmentar la presència de dissenyadors i marques catalanes a l’exterior i potenciar la seva diversificació de mercats mitjançant l’estimulació de l’exportació de productes de moda potenciant la participació individual dels dissenyadors i marques de moda a showrooms comercials internacionals temporals de moda i/o fires internacionals.

8. Programa per a la internacionalització de l’artesania

Promoure la internacionalització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió de caràcter internacional.

9. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

Promoure la comercialització de l’artesania i fomentar-ne la competitivitat mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització i difusió.

10. Programa per a la millora de la gestió de l’empresa artesana

Dotar d’eines que millorin la gestió i els processos de disseny i producció de les empreses artesanes.

11. Programa per a la notorietat de les fires i fires-mercat d’Artesania

Prestigiar les fires i fires-mercat d’artesania en l’àmbit de Catalunya.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 d’aquesta Resolució. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Requisits

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Termini de realització
Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han realitzar de manera efectiva durant l’any 2019.

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya , a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa .

Normativa
Bases reguladores (DOGC núm. 7851 de 10.04.2019)