Es publica i entra en vigor la Resolució de la Generalitat de mesures de salut pública que afecta a tots els municipis de la comarca de la Cerdanya

El divendres 25/09/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució SLT/2314/2020, de 24 de setembre, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de la comarca de la Cerdanya.

Aquesta resolució afecta a tots els municipis de la comarca de la Cerdanya, entra en vigor el divendres 25/09/2020 i la durada de totes les mesures previstes és de 15 dies.

Les principals repercussions que té aquesta resolució, per als establiments del nostre sector situats a tots els municipis de la comarca de la Cerdanya, són les següents:

–  Activitats d’hoteleria i restauració (Apartat 9 de la resolució)

En els establiments d’hostaleria i restauració el consum s’ha de realitzar sempre en taula.

En l’interior l’aforament es limita al 50% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules d’1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes.

A les terrasses es limita la capacitat d’ocupació de l’espai autoritzat al 50% i s’ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació de taules.

L’horari de tancament d’aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir de les 00:00 hores.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Els establiments d’hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l’aforament autoritzat dels espais interiors i de la capacitat d’ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (Apartat 3 de la resolució)

 Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents:

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas.

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, han de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell del risc.

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia del COVID-19.

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant dels treballadors com dels clients o usuaris, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.

f) Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

Desplaçaments personals (Apartat 2 de la resolució)

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per assistir al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir als centres docents (inclosos els universitaris), i per fer activitats del lleure infantil i juvenil (incloses extraescolars) i activitats d’intervenció socioeducativa (serveis d’intervenció socioeducativa i centres oberts), que han de seguir les normes aprovades en el marc del Pla d’actuació del PROCICAT. Els desplaçaments per acudir als centres educatius s’han de fer tenint en compte les mesures adreçades a evitar aglomeracions en els accessos que preveu el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”, incloent el transport escolar.

d) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

e) Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.

f) Per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.

g) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, amb cita o avís previs, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

h) Per fer trobades i activitats culturals, del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

i) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

j) Per fer renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

k) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

l) Per atendre els horts familiars d’autoconsum.

m) Per fer exàmens o proves oficials inajornables.

n) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

Actes religiosos (Apartat 5 de la resolució)

Els actes religiosos, inclosos casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social). Apartat 6 de la resolució.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

Recordeu que la prohibició de reunions de més de 10 persones a tot Catalunya, no impedeix al restaurants l’organització de banquets de bodes i de celebracions similars, sempre que es respecti la limitació d’un màxim de 10 persones per taula o agrupació d’aquestes, i es garanteixi la distància entre taules d’1,5 metres.  En aquest enllaç trobareu les recomanacions que vam publicar en el seu dia.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )