Es publica al DOGC la normativa sanitària de la Generalitat que regula “l’etapa de la represa”

Tal i com us vam avançar, avui divendres 19/06/2020 s’ha publicat al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya), el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID-19 i l’inici de l’etapa de represa al territori de Catalunya i la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, pel la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

D’una banda, el Decret 63/2020, de 18 de juny, que ha entrat en vigor avui divendres 19/06/2020, bàsicament estableix:

 • La finalització de la Fase III del Pla per a la desescalada amb efectes des de les 00.00 hores del divendres 19/06/2020.
 • Deixar sense efecte a Catalunya les mesures derivades de la declaració d’estat d’alarma.
 • L’inici de “l’etapa de represa” a Catalunya per l’emergència sanitària del coronavirus. Així es denomina per la Generalitat a “la nova normalitat”.
 • Permetre la mobilitat en tot el territori de Catalunya.
 • Facultar a la Consellera de Salut i al Conseller d’Interior, com a autoritats integrants del Pla d’actuació PROCICAT, per tal que adoptin les resolucions que siguin necessàries durant “l’etapa de represa”.

D’altra banda, les principals mesures que estableix la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, que també entra en vigor el divendres 19/06/2020 i que afecten al sector de l’hostaleria, són les següents:

Mesures generals

Cal destacar d’aquesta normativa que promou la responsabilitat dels ciutadans i un comportament social compromès en la lluita contra el coronavirus.

Deure de protecció (Apartat 1.1 de la Resolució)

Tant la ciutadania com els titulars de qualsevol activitat econòmica, empresarial o establiment d’ús públic o que es trobi obert al públic (com són les activitats del nostre sector) han d’adoptar les mesures necessàries per evitar la generació i exposició de riscos de propagació del coronavirus, i han d’adoptar les mesures de protecció individual i col·lectiva fonamentades en:

 • La higiene freqüent de mans.
 • La higiene de símptomes respiratoris (evitar tossir directament a l’aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, nas i ulls).
 • El manteniment de grups de convivència habitual al més estables possible.
 • Minimitzant els contactes socials diaris per evitar la multiplicació de possibles cadenes de transmissió.
 • La distància física interpersonal de seguretat.
 • L’ús de mascareta quan no sigui possible mantenir la distància física interpersonal de seguretat.
 • La preferència pels espais a l’aire lliure per a la realització d’activitats.
 • La ventilació correcta dels espais tancats i la neteja i desinfecció de les superfícies.

Si es presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 s’ha de contactar amb el sistema públic de salut i seguir, amb els contactes estrets, les indicacions d’aïllament domiciliari fixades per l’autoritat sanitària.

Plans sectorials específics i protocols organitzatius (Apartat 1.2 de la Resolució)

S’elaboraran plans sectorials específics d’activitats que contindran les mesures previstes en aquesta resolució.

Pel que fa al nostre sector, s’elaboraran plans específics per:

 • Hotels, càmpings i altres allotjaments turístics, i aparcaments d’autocaravanes, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d’aquestes categories.
 • Establiments d’hostaleria i restauració.
 • Turisme.
 • Activitats d’oci nocturn.
 • Festes, revetlles i altres esdeveniments.

Els plans sectorials que ja s’hagin pogut aprovar amb les mesures a aplicar a les distintes fases del Pla de desescalada que hi ha al web del PROCICAT, s’han d’actualitzar per adaptar-ne el contingut a aquesta resolució.

Responsabilitat (Apartat 1.1.4 de la Resolució)

Les persones titulars de les activitats són responsables d’adaptar-ne les condicions d’exercici a les mesures i les previsions que es continguin en el pla sectorial corresponent.

Si es tracta d’activitats obligades a adoptar mesures d’autoprotecció d’acord amb el Decret 30/2015, de 3 de març, les persones titulars de les activitats han d’elaborar, sota la seva responsabilitat, un protocol organitzatiu específic d’acord amb el pla sectorial corresponent, el qual s’ha d’annexar al seu pla d’autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents. Les persones titulars d’aquestes activitats han d’informar del protocol als seus treballadors i treballadores i a les persones assistents o usuàries.

Mesures de protecció i organitzatives

Distància física interpersonal de seguretat (Apartat 2.1 de la resolució)

– Tant en espais tancats com a l’aire lliure, la distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

– La distància física interpersonal és exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

– En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de mascareta.

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distancia inferior.

Ús de mascareta (Apartat 2.2 de la resolució)

Les persones de 6 anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d’1,5 m. També es regula l’ús de mascareta en els mitjans de transport de viatgers (apartat 2.2.1.b de la Resolució).

Les excepcions a l’ús de mascareta es regulen a l’apartat 2.2.2 de la Resolució:

Persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa
de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries

Regim transitori (Apartat 4 de la Resolució)

Mentre no s’aprovi l’actualització dels plans sectorials existents que us hem indicat anteriorment, s’aplicaran, en cada àmbit d’activitat, les mesures contingudes en els plans aprovats corresponents a la Fase III del Pla per a la desescalada.

Fins al 25/06/2020 seran d’aplicació els aforaments màxims següents:

a) Establiments i locals oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: Aforament al 50%

b) Espais a l’aire lliure oberts al públic independentment de quina sigui la seva finalitat o prestació de servei: Aforament al 75%

Des del 25/05/2020:

Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració (Apartat 2.7 de la Resolució)

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de mascareta:

a) S’ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1 d’aquesta Resolució. És a dir:

– La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

– La distància física interpersonal és exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

– En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de mascareta.

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distancia inferior.

b) S’ha de fomentar la prereserva.

Aforament en espais a l’aire lliure (Apartat 2.4 de la Resolució)

En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:

a) Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

b) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

– Es faci obligatori l’ús de mascareta.

– Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

– S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

– Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament establertes, per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

Aforament en espais tancats (Apartat 2.5 de la Resolució)

En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents.

a) Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

b) S’han de d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.

c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

– Es faci obligatori l’ús de mascareta.

– Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

– Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament establertes, per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federació@hostaler.org)