Es publica al BOE l’Ordre per la Fase 3: Condicions per hostaleria i restauració, terrasses, hotels, càmpings i altres allotjaments, turisme actiu i guia turístic

Al BOE del dia 30/05/2020 s’ha publicat l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Pel que fa al sector de l’hostaleria destaquem els següents aspectes que regiran a la Fase 3:

Condicions per a la prestació del servei en els establiments d’hostaleria i restauració (Articles 18 i 19)

Obertura d’establiments d’hostaleria i restauració (article 18)

1. Es podrà procedir a l’obertura al públic dels establiments d’hostaleria i restauració per a consum al local, excepte els locals de discoteca i bars d’oci nocturn, sempre que no se superi el 50% del seu aforament i es compleixin les condicions que us indiquem a continuació (capítol IV de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig)

2. El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia.

S’haurà d’assegurar el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

3. Estarà permès el consum en barra sempre que es garanteixi una separació mínima de dos metres entre clients o, en el seu cas, grups de clients.

Terrasses (Article 18.4)

Es podrà procedir a l’obertura al públic de les terrasses a l’aire lliure dels establiments d’hostaleria i restauració limitant-se l’aforament al 75% de les taules permeses l’any immediatament anterior sobre la base de la corresponent llicència municipal.

En el cas que la llicència sigui concedida per primera vegada, haurà de limitar-se l’aforament al setanta-cinc per cent del qual hagi estat autoritzat per a enguany.

Es consideraran terrasses a l’aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estigui envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

En el cas que l’establiment d’hostaleria i restauració obtingués el permís de l’Ajuntament per a incrementar la superfície destinada a la terrassa a l’aire lliure, es podrà incrementar el nombre de taules previst en el paràgraf anterior, respectant, en tot cas, una proporció del 75% entre taules i superfície disponible i duent a terme un increment proporcional de l’espai per als vianants en el mateix tram de la via pública en el qual se situï la terrassa.

En tot cas, s’haurà d’assegurar que es manté la deguda distància física d’almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules.

L’ocupació màxima serà de vint persones per taula o agrupació de taules.

La taula o agrupació de taules que s’utilitzin per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respectin la distància mínima de seguretat interpersonal.

Possibilitat de modificar l’aforament per les Comunitats Autonomes (Article 18.5)

Les Comunitats Autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar l’aforament previst a l’apartat 1 de l’article 18 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, sempre que el mateix no sigui inferior al 50% ni superior als dos terços de l’aforament màxim.

Així mateix, podran modificar el percentatge previst en l’apartat 4, sempre que el mateix no sigui inferior al 50% ni superior al 75%.

Mesures d’higiene i prevenció en la prestació del servei d’hostaleria i restauració (Article 19).

a) Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, barra, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre. Així mateix, s’haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d’acord amb el que es preveu en l’article 6 de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig.

b) Es prioritzarà la utilització de jocs de taula (tovalles, tovallons…) d’un sol ús. En el cas que això no fos possible, s’ha d’evitar l’ús del mateix joc de taula amb diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis i la seva rentada mecànica en cicles de rentada entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S’haurà de posar a la disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas a l’entrada de l’establiment o local i a la sortida dels banys, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.

d) S’evitarà l’ús de cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans similars.

e) Els elements auxiliars del servei, com la vaixella, cristalleria, coberteria o jocs de taula (tovalles, tovallons…) entre altres, s’emmagatzemaran en recintes tancats i, si això no fos possible, lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S’eliminaran productes d’autoservei com a portatovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres, i altres utensilis similars, prioritzant mono dosi d’un sol ús o el seu servei en altres formats sota petició del client.

g) S’establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i prevenir el contacte entre clients.

h) L’ús dels lavabos pels clients serà amb una ocupació màxima d’una persona per espais de fins a 4 metres quadrats, excepte en aquells supòsits de persones que puguin requerir assistència, cas en què també es permetrà la utilització pel seu acompanyant. Per lavabos de més de 4 metres quadrats que comptin amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines i urinaris que tingui l’estada, havent de mantenir-se durant el seu ús una distància de seguretat de dos metres. S’haurà de reforçar la neteja i desinfecció de les referides condícies garantint sempre l’estat de salubritat i higiene d’aquests.

i) El personal treballador que realitzi el servei en taula i en barra haurà de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi. En qualsevol cas, s’haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients.

Cerimònies nupcials (article 10).

1. Les cerimònies nupcials es podran realitzar en tota mena d’instal·lacions, públiques o privades, ja sigui en espais a l’aire lliure o espais tancats, sempre que no se superi el 75% del seu aforament, i en tot cas un màxim de cent cinquanta persones en espais a l’aire lliure o de setanta-cinc persones en espais tancats.
Durant la celebració de les cerimònies s’hauran de complir les mesures d’higiene i prevenció establertes per les autoritats sanitàries relatives al manteniment de la distància social, higiene de mans i etiqueta respiratòria.

2. Les celebracions que poguessin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin algun tipus de servei d’hostaleria i restauració, s’ajustaran al que es preveu en el capítol IV (articles 18 i 19) de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, que us hem exposat anteriorment.

3. El que es preveu en aquest article serà aplicable a altres celebracions religioses de caràcter social.

Condicions per a la reobertura de les zones comunes d’hotels, càmpings i altres allotjaments turístics

Reobertura de zones comunes d’hotels, càmpings i altres allotjaments turístics (Article 20).

1. Es podrà procedir a la reobertura al públic de les zones comunes dels hotels, càmpings i altres allotjaments turístics, sempre que no se superi el 50% del seu aforament.

2. Als serveis d’hostaleria i restauració dels hotels, càmpings i altres allotjaments turístics se’ls aplicarà el que s’estableix en el capítol IV (articles 18 i 19) de l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, que us hem exposat anteriorment.

3. El que es preveu en aquesta ordre s’entendrà sense perjudici del que s’estableix en l’Ordre TMA/277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries.

Mesures d’higiene i prevenció exigibles a les zones comunes dels hotels, càmpings i altres allotjaments turístics (article 21).

1. Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com aquells llocs en els quals es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització conforme a l’aforament màxim previst en l’article anterior i d’acord amb les mesures d’higiene, protecció i distància mínima assenyalades.

2. Aquells espais tancats on es vagin a celebrar esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, s’hauran de ventilar 2 hores abans del seu ús.

3. Les activitats d’animació o classes grupals s’hauran de dissenyar i planificar amb un aforament màxim de 20 persones.

S’haurà de respectar la distància mínima de seguretat entre les persones que assisteixin a l’activitat i entre aquests i l’animador o entrenador. En cas de no poder respectar-se aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes. Les activitats d’animació o classes grupals es realitzaran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi de material.

4. Es realitzarà la corresponent desinfecció d’objectes i material utilitzat en les activitats d’animació després de cada ús i es disposarà de gel hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat i desinfectant de superfícies.

5. En el cas d’instal·lacions esportives s’aplicaran les mesures d’higiene i prevenció previstes als articles 42 i 43 de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig, i a l’’article 41 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

Així mateix, per a les piscines i spas l’establiment determinarà les directrius i recomanacions per al seu ús, d’acord amb les normes de prevenció i higiene establertes per les autoritats sanitàries, i sent aplicable el que es preveu en el capítol X de l’Ordre SND/414/2020, de 16 de maig.

Condicions per al desenvolupament de les activitats turístiques

Condicions per al desenvolupament de les activitats de turisme actiu i naturalesa (Article 34).

A l’efecte del que es disposa en l’article 47 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a un màxim de 30 persones, i en les mateixes condicions que les establertes en aquest article.

Condicions per al desenvolupament de l’activitat de guia turístic (Article 35).

1. Es permet la realització de l’activitat de guia turístic en les condicions previstes en els següents apartats.

2. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 20 persones. Durant el desenvolupament de l’activitat s’evitarà el trànsit per zones o llocs susceptibles de generar aglomeracions. Així mateix, s’hauran de respectar les condicions en què s’ha de desenvolupar l’activitat de visita a monuments i altres equipaments culturals, segons el que s’estableix a l’Ordre SND/458/2020, de 30 de maig.

3. S’Hauran de respectar les mesures de seguretat i higiene establertes per les autoritats sanitàries per a la prevenció del COVID-19, i, en particular, les relatives al manteniment d’una distància mínima de seguretat de, almenys, dos metres, o en defecte d’això la utilització de mesures alternatives de protecció física, d’acord amb el que s’estableix a l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig.

4. Durant el desenvolupament de l’activitat no es podran subministrar àudio guies, fullets o un altre material anàleg.

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973248858. E-mail: federacio@hostaler.org)