Es prorroguen els ERTOS fins al pròxim 30 de setembre

Els ERTOS aprovats abans d’aquest Real Decret Llei 24/2020 de 26 de juny, queden prorrogats fins el proper 30/9/2020.

Les empreses afectades pels ERTOS amb la mesura necessària per al desenvolupament de l’activitat, poden desafectar treballadors tant a la jornada habitual que feien o amb una jornada reduïda.

Les desafectacions s’han de comunicar a la gestoria abans que s’incorporin al treball. En el Real Decret Llei fa menció que si la empresa encara esta amb contractes suspesos:

 • no es poden fer hores extres
 • no es poden establir-se noves externalitzacions de l’activitat
 • no es poden fer noves contractacions.

Aquesta prohibició té excepcions en el supòsit en que les persones regulades i que presten serveis en el centre de treball afectat per les noves contractacions, directes o indirectes, o externalitzacions, no puguin per, formació, capacitació o d’altres raons objectives i justificatives. Si es produeix la empresa ha d’informar a la representació legal dels treballadors. Aquestes accions poden constituir infraccions de la empresa que serà revisat per la Inspecció de Treball.

 

ERTO ETOP (expedients regulació ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i productives).

Els expedient de regulació d’ocupació per causes objectives derivades de la Covid-19 i iniciats a posterioritat d’aquest Real Decret Llei i fins el 30 de setembre, se’ls aplicarà l’article 23 del RDL 8/2020 de 17 març. Passos:

 • formar la representació dels treballadors amb el sindicat més representatiu de la empresa i del sector i sinó 3 treballadors de la empresa. S’ha de constituir en un termini de 5 dies.
 • Període de consultes entre la empresa i la comissió, durada màxima 7 dies.
 • La inspecció realitzarà un informe en el termini de 7 dies.

Una vegada aprovat es tindrà les mateixes prohibicions que l’apartat anterior (no hores, no altes, no externalització).

 Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació. Es prorroga fins el proper 30 de setembre. (treballadors sense dret a l’atur, treballadors Fixes Discontinus sense activitat, reposició 90 dies de prestació)

PRORROGA de les Exoneracions de quotes en matèria de cotització.

ERTO FORÇA MAJOR PARCIAL I ERTO ETOP

Empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

 • Treballadors que reinicien activitat de forma total o parcial de la seva jornada.

Juliol, Agost i Setembre exoneració del 60%

 • Treballadors que tinguin l’activitat suspesa ja sigui total o parcial de la seva jornada.

Juliol Agost i Setembre exoneració del 35%

Empreses de més de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

 • Treballadors que reinicien activitat de forma total o parcial de la seva jornada.

Juliol, Agost i Setembre exoneració del 40%

 • Treballadors que tinguin l’activitat suspesa ja sigui total o parcial de la seva jornada.

Juliol Agost i Setembre exoneració del 25%

ERTO FORÇA MAJOR TOTAL

Les empreses que es trobin en situació de FORÇA MAJOR TOTAL (no s’ha iniciat activitat) en data 30 de juny de 2020, tindran les següents exoneracions mentre continuïn en aquesta situació:

 • Empreses de menys de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020

Juliol el 70%       Agost el 60%      Setembre el 35%

 • Empreses de més 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020.

Juliol 50%            Agost 40%          Setembre 25%

 

Quant es reiniciï l’activitat s’aplicaran les exoneracions del ERTOs FM Parcial.

NOVETAT!! Les empreses que a partir de l’1 de juliol de 2020 no puguin desenvolupar la seva activitat per l’adopció de noves restriccions o mesures de contenció que s’imposin en qualsevol dels seus centres de treball es podran beneficiar de les exoneracions següents:

Empreses de menys de 50 treballadors: 80% durant el tancament i fins el 30 de setembre.

Empreses de més de 50 treballadors: 60%  durant el tancament i fins el 30 de setembre.

Si es comunica al Departament de Treball la renúncia expressa de l’ERTO, queden sense efectes l’aplicació de les exoneracions de les quotes.

Manteniment de l’ocupació.

Es mantenen els 6 mesos de compromís de l’ocupació dels treballadors afectats en un expedient de regulació d’ocupació.

Persones treballadores incloses en expedients de regulació d’ocupació que no siguin beneficiaries de prestacions de desocupació. Aquest treballadors/es que no siguin beneficiaries de prestacions d’atur  durant els períodes de suspensió o reducció de jornada, es consideraran en situació d’assimilada a l’alta durant aquest períodes, als efectes de considerar aquest com efectivament cotitzats.

MESURES RECOLZAMENT ALS TREBALLADORS AUTONOMS.

L’ajuda extraordinària del cessament d’activitat per COVID-19 finalitza demà dia 30 de juny.

En aquest nou Real Decret Llei, contempla unes exempcions en el pagament de les cotitzacions

En aquest nou Real Decret Llei, contempla unes exempcions en el pagament de les cotitzacions a partir de l’1 de juliol. Tot aquell treballador autònom que en aquesta data estigues d’alta i estigues perceben l’ajuda de cessament d’activitat a data 30 de juny, tindrà dret  a una exempció de les seves cotitzacions de les següents quanties:

 • 100% de les cotitzacions al mes de juliol
 • 50% de les cotitzacions al mes d’agost
 • 25% de les cotitzacions al mes de setembre.

Les ajudes recollides en aquest Real Decret Llei no parla de prorroga per l’ajuda extraordinària sinó que afegeix una nova prestació que es Cessament d’Activitat que segons ens han indicat també es compatible amb l’activitat per compte propi.

Per poder accedir s’haurà d’acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys el 75% en relació amb el mateix període que l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments néts superiors a 5.818,75 euros.

Aquesta prestació es pot percebre com a màxim fins el proper 30 de setembre.

Les mútues realitzaran els controls i seguiment de les prestacions creuaran dades amb el Ministeri d’Hisenda i poden requerir els models 303, 130 i 131. Si els requisits no es compleixen, una vegada feta la verificació, es procedirà a la reclamació de la prestació rebuda i aquesta serà integra i no tindrà ni interessos ni recàrrecs.

Les exempcions de cotitzacions SERAN INCOMPATIBLES AMB AQUESTA PERCEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ.

S’estableix i reglamenta un cessament extraordinari d’activitat pels treballadors autònoms de temporada. la duració de la prestació serà màxim de 4 mesos. Els requisits són:

 • Haver estat d’alta com autònom durant almenys 5 mesos, en el període compres entre març i octubre, de cada un dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat d’alta al règim general entre l’1 de març 2018 i 1 de març 2020 més de 180 dies.
 • No haver desenvolupat activitat ni estar d’alta durant els mesos de març a juny 2020.
 • No haver tingut ingressos superiors als 23.275 euros durant l’any 2020.
 • No tenir deutes pendents de cotitzacions a la Seguretat Social.

A mesura que tinguem més concreció en tots aquest punts, aclariments per part de l’administració, o canvis en la norma, us anirem informant.