Entren en vigor els nous aforaments fixats per la Generalitat

El 25/06/2020 entren en vigor els aforaments fixats per la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, pel la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

La regla general que regeix des del 25/06/2020 és la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 m, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.  

Per tant, desapareixen en aquesta “etapa de represa” els percentatges d’aforament que establien les Ordres del Ministeri de Sanitat que es van aprovar pel per cada fase del Pla per a la desescalada.

Estem a l’espera de l’elaboració i aprovació per part de la Generalitat dels diferents plans sectorials específics d’activitats que contindran les mesures previstes en aquesta resolució.  Pel que fa al nostre sector, s’elaboraran plans específics per:

  • Hotels, càmpings i altres allotjaments turístics, i aparcaments d’autocaravanes, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d’aquestes categories.
  • Establiments d’hostaleria i restauració.
  • Turisme.
  • Activitats d’oci nocturn.
  • Festes, revetlles i altres esdeveniments.

Els plans sectorials que ja s’hagin pogut aprovar amb les mesures a aplicar a les distintes fases del Pla de desescalada que hi ha al web del PROCICAT, s’han d’actualitzar per adaptar-ne el contingut a aquesta resolució.

A continuació us exposem els diferents aforaments que afecten al nostre sector establerts en aquesta resolució per la Consellera de Salut i el Conseller d’Interior de la Generalitat:

Aforament en establiments i activitats d’hostaleria i restauració.  Discoteques, bars musicals i altres locals d’oci nocturn (Apartat 2.7 de la Resolució):

En els establiments d’hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l’aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d’aliments i begudes que facin inviable l’ús constant de mascareta:

a) S’ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones d’acord amb el que estableix l’apartat 2.1 d’aquesta Resolució. És a dir:

– La distància física interpersonal de seguretat s’estableix en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que siguin vigents per la tipologia de l’activitat valors més restrictius.

– La  distància física interpersonal és exigible tant en l’àmbit laboral com entre persones o grups de persones que no mantenen, o puguin no mantenir, una relació i un contacte propers de forma molt habitual.

– En el cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual és obligatori l’ús de mascareta.

No es poden mantenir distàncies inferiors a 1 m en espais tancats, excepte entre persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual o bé per desenvolupar aquelles activitats professionals o d’atenció a persones que requereixen una distancia inferior.

b) S’ha de fomentar la prereserva.

Aforament en espais a l’aire lliure (Apartat 2.4 de la Resolució)

En els espais a l’aire lliure, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents:

a) Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

b) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

– Es faci obligatori l’ús de mascareta.

– Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

– S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 2.000 persones o fins a 3.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

– Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament establertes, per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

Aforament en espais tancats (Apartat 2.5 de la Resolució)

En els espais tancats, el nombre màxim d’assistents o participants permesos s’ajusta als paràmetres d’ocupació següents.

a) Com a norma general, s’ha garantir la distància física interpersonal de seguretat equivalent a una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona, excepte que sigui d’aplicació un valor més restrictiu per raó del tipus d’activitat.

b) S’han de d’establir espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones i fins a 2.000 persones quan se situen en seients preassignats.

c) La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

– Es faci obligatori l’ús de mascareta.

– Es porti un registre dels assistents o hagi una preassignació de localitats.

– Es prevegin mesures de circulació dels assistents que evitin les  aglomeracions en els creuaments o punts de més afluència.

Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament establertes, per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

Mesures en congressos, fires i altres actes similars (Apartat 2.6 de la Resolució)

Es poden organitzar congressos, fires i altres actes similars de caràcter comercial, empresarial o científic, promoguts per entitats públiques o privades, sempre que el nombre d’assistents o participants s’ajusti a l’aforament del lloc de celebració de l’esdeveniment calculat a partir d’una superfície de seguretat de 2,5 m2 per persona.

La distància física interpersonal de seguretat i el seu equivalent en superfície de seguretat poden rebaixar-se en el cas que es compleixin totes les condicions següents:

a) Es faci obligatori l’ús de mascareta.

b) S’estableixin espais sectoritzats, amb control de fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre si), que han de ser d’un màxim de 1.000 persones o fins a 2.000 persones quan se situïn en seients preassignats.

Aquests paràmetres d’ocupació dels espais s’apliquen en defecte de previsions específiques d’aforament establertes, per a cada tipologia d’activitat, en la normativa sectorial vigent o en el pla sectorial corresponent que siguin més restrictives.

L’entitat promotora ha de garantir que l’organització de l’activitat s’ha d’ajustar a les condicions següents:

a) S’ha de portar un registre dels assistents.

b) S’han d’establir controls dels fluxos d’accés i sortida, i de la mobilitat interna, a través de personal de l’organització o de sistemes telemàtics.

c) S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions en els creuaments o punts de major afluència.

d) S’han de posar a disposició dels assistents aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans, així com eixugamans d’un sol ús.

e) S’ha de desenvolupar un procediment específic per garantir les mesures de protecció individual, en especial la distància de seguretat, que ha de formar part del seu pla d’autoprotecció, a disposició de les autoritats corresponents.

En el cas d’oci nocturn

El que es va publicar específicament en l’anterior comunicació i que es recull en el SLT/1457/2020 de 21 de juny.

En el cas de celebracions

Resolució SLT/1457/2020 de 21 de juny. En el punt 2. Ús d’instal·lacions de ball  per a grups de persones de contacte proper.

  1. Les zones de ball o altres instal·lacions similars situades en tot tipus d’establiments, incloent-hi els d’hostaleria i restauració, els allotjaments turístics, i altres similars, poden desenvolupar la seva activitat exclusivament en el cas que el seu ús quedi reservat completament a grups de persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual.
  2. El desenvolupament d’aquesta activitat requereix d’un registre de les persones assistents. 

Tal i com hem dit, estem a l’espera per que durant aquest juliol s’aprovin els diferents plans sectorials, que podran modificar les condicions actuals.

Tant aviat els tinguem us ho farem saber.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federació@hostaler.org)

La Generalitat fixa els requisits per les discoteques, bars musicals i les instal·lacions de ball d’hotels i restaurants