Entra la fase 2 al Pirineu i l’Aran prorroga l’estat alarma: Principals canvis a les condicions de les fases que afecten a les nostres activitats

Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

L’estat d’alarma queda prorrogat fins al 7 de juny de 2020

En virtut de la “ORDEN SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del plan para la transición hacia una nueva normalidad” publicada avui 23 de maig de 2020, es procedeix a la modificació de les Ordres SND/399/2020 de 9 de maig i SND/414/2020, de 16 de maig, que afecten respectivament a les Fases 1 i 2.

Efectes i vigència (Disposició final segona).- La present Ordre assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 25 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues.

Modificació de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad (Artícle tercer)

Es modifica l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, que queda redactat en els següents termes:

Qui entra en FASE 1:

Es modifica l’ANNEX que queda redactat en els següents termes:
A (…) Catalunya, a més de les regions sanitàries de Girona, Lleida i Catalunya Central, ara s’inclou Barcelona (Metropolitana Nord, Metropolitana Sud i Barcelona ciutat).

Disposición adicional cuarta. Medidas de flexibilización para los desplazamientos de la población infantil y práctica de la actividad física no profesional.”

No serà aplicable als desplaçaments de la població infantil i a la pràctica de l’activitat física no professional les limitacions respectivament previstes en els articles 3.1 de l’Ordre SND/370/2020, de 25 d’abril, i 2.3 de l’Ordre SND/380/2020, de 30 d’abril, havent de subjectar-se la pràctica d’aquestes activitats al que s’estableix en l’article 7.2 de la present ordre.»

(Artículo 7. Libertad de circulación “.(…) 2. En todo caso, deberán respetarse las medidas de seguridad e higiene establecidas por las autoridades sanitarias para la prevención del COVID-19, y, en particular, las relativas al mantenimiento de una distancia mínima de seguridad de, al menos, dos metros, o, en su defecto, medidas alternativas de protección física, de higiene de manos y etiqueta respiratoria. A estos efectos, los grupos deberían ser de un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes.”)

Modificació de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

S’introdueixen les següents modificacions a la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.

Qui entra dins la FASE 2 (Nou. Es modifica l’annex que queda redactat en els següents termes)
9. A (…) Catalunya, les regions sanitàries de Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran, i Terres de l’Ebre.

RESUM DE CANVIS QUE AFECTEN EL SECTOR:

Aforament de les terrasses i dels Locals (Fase 1 i Fase 2, respectivament): S’inclou un nou apartat 6 a l’artícle 18 amb la següent redacció:
«6. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar el percentatge d’aforament previst en l’apartat 1 d’aquest article, així com el relatiu a l’ocupació de les terrasses a l’aire lliure previst en l’article 15.1 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que els mateixos no siguin inferiors al trenta per cent ni superiors al cinquanta per cent

Activitats nàutiques

Els responsables de negocis de motos aquàtiques, patins i de qualsevol altre element esportiu o d’esbarjo hauran de complir amb els disposat en les ordres específiques per a comerç minorista i, de manera particular, en tot el que es refereix a higiene i desinfecció. Tots els vehicles hauran de ser netejats i desinfectats abans de cada ús.»

Turisme Actiu i de Natura.- Es modifica el Capítol XI que queda redactat en els següents termes:

Grups d’usuaris (Article 47).- es podran realitzar activitats de turisme actiu i de naturalesa per a grups de fins a vint persones, en les mateixes condicions que les establertes en aquest article.

(ORDEN SND/399/2020, DE 9 DE MAYO, PARA LA FLEXIBILIZACIÓN DE DETERMINADAS RESTRICCIONES DE ÁMBITO NACIONAL, ESTABLECIDAS TRAS LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN APLICACIÓN DE LA FASE 1 DEL PLAN PARA LA TRANSICIÓN HACIA UNA NUEVA NORMALIDAD │ Capítulo XIV. Condiciones para el desarrollo de las actividades de turismo activo y naturaleza │Artículo 47. Turismo activo y de naturaleza. 1. Se podrán realizar actividades de turismo activo y de naturaleza para grupos de un máximo (…), por empresas registradas como empresas de turismo activo en la correspondiente administración competente, en las condiciones previstas en los siguientes apartados. Estas actividades se concertarán, preferentemente, mediante cita previa. 2. Las actividades de turismo activo no se podrán realizar en establecimientos o locales destinados a esta actividad, cuyas zonas comunes deberán permanecer cerradas al público, salvo las correspondientes a la zona de recepción y, en su caso, aseos y vestuarios, que deberán disponer de jabón desinfectante para el lavado de manos y/o geles hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. 3. El uso de los aseos por los clientes se ajustará a lo previsto en el artículo 6.5. 4. En las actividades se garantizará la distancia de seguridad interpersonal de dos metros. Cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad, se deberán utilizar los equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. El equipamiento necesario para facilitar la actividad se desinfectará de acuerdo con las medidas higiénico-sanitarias establecidas tras cada uso por el cliente.)

Reobertura dels parcs naturals (Article 47 bis. Condicions per a la reobertura)
Es podrà procedir a la reobertura dels parcs naturals sempre que no se superi el vint per cent del seu aforament màxim permès.

Als parcs naturals que reobrin d’acord amb el que es preveu en el paràgraf anterior, els seran aplicable els apartats 2 a 4 de l’article 47 de l’Ordre SND/399/2020, de 9 de maig ( anotació anterior )

Ús de Telefèrics: (Article 47 ter. Condicions per a la reobertura dels telefèrics)
Es podrà procedir a la reobertura dels telefèrics sempre que, en cada cabina, no se superi el cinquanta per cent de la seva ocupació màxima permesa.

Per al desenvolupament d’aquesta activitat, serà necessari dur a terme una neteja i desinfecció de la instal·lació amb caràcter previ a la seva reobertura. Així mateix, s’haurà de procedir a la neteja i desinfecció diària de la mateixa en els termes previstos en l’article 65.

Cabines amb seients: Quan en les cabines existissin seients, els usuaris hauran de romandre sempre asseguts, guardant una distància de separació d’almenys un seient entre persones o grups de no convivents.

Cabines que no comptin amb seients: en el sòl s’hauran d’utilitzar vinils de senyalització, o altres elements similars, indicant la distància mínima de seguretat.

S’haurà de posar a la disposició del públic, i en tot cas en l’entrada de la instal·lació, dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran d’estar sempre en condicions d’ús.»