Entra en vigor la nova Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals

El dia 6 de desembre de 2018 es va publicar al BOE la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, que adapta el model establert per Reglament Europeu de Protecció de Dades, i introdueix novetats mitjançant el desenvolupament de matèries contingudes en el mateix. Aquesta Llei, substitueix l’anterior Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La Llei facilita que els ciutadans puguin exercitar els seus drets en exigir, en particular, que els mitjans per fer-ho siguin fàcilment accessibles. A més, es regula la manera en què ha d’informar-se a les persones sobre el tractament de les seves dades optant-se, específicament en l’àmbit d’internet, per un sistema d’informació per capes que permeti al ciutadà conèixer de forma clara i senzilla els aspectes més importants del tractament, podent accedir als restants a través d’un enllaç directe.

Un altre dels aspectes nous inclosos en la nova normativa és que es reconeix específicament el dret d’accés i, si escau, de rectificació o supressió per part dels qui tinguessin vinculació amb persones mortes per raons familiars o de fet i als seus hereus. La mesura limita l’exercici d’aquests drets quan el mort l’hagués prohibit.

Respecte a l’àmbit laboral, s’han de destacar els següents drets digitals que la nova llei reconeix:

Dret d’accés universal a internet (article 81).

Es garanteix un accés universal, assequible, de qualitat i sense discriminació alguna a internet, procurant superar la bretxa de gènere tant en l’àmbit personal com a laboral, així com la bretxa generacional mitjançant accions dirigides a la formació i l’accés a les persones majors, amb especial atenció a entorns rurals i persones amb necessitats especials.

Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals a l’àmbit laboral (article 87).

Els treballadors i els empleats públics tindran dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per l’empresa.

L’empresa podrà accedir als continguts derivats de l’ús dels mitjans digitals facilitats al treballador només a l’efecte de controlar el compliment de les obligacions laborals o estatutàries i de garantir la integritat d’aquests dispositius.

Serà obligatori per a les empreses establir, amb la participació dels representants dels treballadors, els criteris d’utilització dels dispositius digitals, respectant els estàndards de protecció de la seva intimitat i informe d’aquests criteris als treballadors, determinant, per exemple, els períodes durant els quals l’empleat pugui fer ús personal d’aquestes eines, en cas d’estar permès.

Dret a la desconnexió digital a l’àmbit laboral (article 88).

Els treballadors i empleats públics tindran dret a la desconnexió digital a fi de garantir, fora del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat personal i familiar.

L’empresa, prèvia audiència dels representants dels treballadors, haurà d’elaborar una política interna dirigida als treballadors, inclosos els que ocupin llocs directius, en la qual es definiran les modalitats d’exercici del dret a la desconnexió i les accions de formació i sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el risc de fatiga informàtica. En particular, es preservarà aquest dret en els supòsits de realització total o parcial del treball a distància.

Dret a la intimitat enfront l’ús de dispositius de videovigilància i de gravació de sons en el lloc de treball (article 89).

L’empresa podrà tractar les imatges obtingudes per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors previstes en l’article 20.3 de l’Estatut dels Treballadors. No obstant això, s’estableix l’obligació d’informar amb caràcter previ als treballadors, i, si escau, als representants dels treballadors de l’existència de càmeres de videovigilància i el possible ús de les seves imatges per al control laboral.

L’ús de sistemes d’enregistrament de so haurà de ser també comunicat i només serà possible quan concorrin riscos per a la seguretat de les instal·lacions, béns i persones, derivat de l’activitat al centre de treball.

Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l’àmbit laboral (article 90):

L’empresa podrà tractar les dades obtingudes a través de sistemes de geolocalització per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors, previstes en l’article 20.3 de l’Estatut del Treballadors. Així mateix, amb caràcter previ, l’empresa haurà d’informar de forma expressa, clara i inequívoca als treballadors, i, si escau, als seus representants, sobre l’existència i característiques d’aquests dispositius.

Drets digitals en la negociació col·lectiva (article 91):

Els convenis col·lectius podran establir garanties addicionals dels drets i llibertats relacionats amb el tractament de les dades personals dels treballadors i la salvaguarda de drets digitals en l’àmbit laboral.

A part dels nous drets a l’àmbit laboral que us hem explicat, una altra novetat de la Llei és la referida a la regulació dels coneguts com a “fitxers de morosos”, que redueixen de 6 a 5 anys el període màxim d’inclusió dels deutes i en els quals s’exigeix una quantia mínima de 50 euros per a la incorporació dels deutes a aquests sistemes. Amb l’anterior Llei, no existia una quantitat mínima.

Finalment, es modifica la Llei de competència deslleial, regulant com a pràctiques agressives les que tracten de suplantar la identitat de l’Agència o les seves funcions i les relacionades amb l’assessorament conegut com a “adaptació a cost zero” a fi de limitar assessoraments d’ínfima qualitat a les empreses.

Per últim, com ja us hem anat informant anteriorment, us recordem que des del passat 25 de maig de 2018 és d’aplicació obligatòria el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades UE 2016/679, el model del qual ha estat adoptat per la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals.

Per tant, estem en uns dies clau per impulsar l’adaptació de les nostres empreses a aquestes normatives que introdueixen canvis de concepte prou importants, per la qual cosa us recomanem que us adapteu el més aviat possible.

HOSTALERIA DE LLEIDA us pot oferir un servei a un cost assumible per complir amb els requeriments que marca el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades i la nova Llei de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals. Si voleu més informació, truqueu al Departament Jurídic d’HOSTALERIA DE LLEIDA (Sr. Javier Portolés García. Tel. 973.24.88.58. E-mail: jportoles@hostaler.org).

Us facilitem les noticies relacionades que sobre protecció de dades que hem publicat en aquest butlletí.

Noticies relacionades:

Nova regulació de les dades de caràcter personal

Aspectes més destacats per al sector de l’allotjament turístic de la jornada informativa de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades sobre el nou Reglament Europeu

Nou Reglament de Protecció de Dades