Entra en vigor el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

El Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE) es va publicar al DOGC i va entra en vigor el passat 23 de juny de 2017.

El Reglament de l’IBEE regula i complementa tots els aspectes de caràcter més tècnic o procedimental de la Llei 5/2017, del 28 de març, de creació de l’impost. Aquesta Llei preveu dos tipus de gravamen, segons el contingut de sucre per litre de beguda: 0,08 euros per litre per a begudes amb 5 o 8 grams de sucre per 100 ml; i de 0,12 euros per litre, per a les que en continguin més de 8 grams per 100 ml.

Al Reglament, s’hi detalla, per exemple, que, seguint la definició de “beguda ensucrada” establerta per la normativa comunitària, no es consideren “begudes envasades” les que s’envasen a sol·licitud del consumidor en el mateix establiment o per a la seva venda immediata, tret de les begudes que se subministren per mitjà d’un sortidor, que sí que tributen per l’impost. Així mateix, segons la Llei 5/2017, no estan subjectes a l’impost els iogurts bevibles, les llets fermentades bevibles, els productes per a ús mèdic i les begudes alcohòliques.

El Reglament concreta també que, perquè el contribuent (supermercats, bars, hotels, restaurants, cinemes, etc.) repercuteixi l’impost al consumidor final, no és necessari que el desglossi en el tiquet de compra.

L’article 4 del Reglament quan regula el SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT, desenvolupa la figura del DISTRIBUÏDOR i el defineix com “aquell que ven la beguda al contribuent, amb independència de qui efectuï el transport de la mercaderia al punt de venda, sigui el mateix distribuïdor, sigui el contribuent, sigui un tercer que realitza el servei de transport.” És a dir, el distribuïdor és aquell que ven la beguda en última instància al contribuent, que és qui, al seu torn, la posarà a disposició del consumidor final.

Us recordem que segons la Llei de creació d’aquest impost és SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT el DISTRIBUÏDOR resident a l’Estat espanyol que subministra begudes al contribuent que les posa a disposició del consumidor. És a dir, l’empresa distribuïdora que us subministri les begudes ensucrades envasades, és segons la Llei, el “SUBSTITUT DEL CONTRIBUENT”, i serà qui actuarà com a subjecte passiu davant la Generalitat i autoliquidarà l’impost en la majoria dels casos.

Finalment, el Reglament estableix que el termini per presentar l’autoliquidació de l’impost, que s’ha de fer per via telemàtica, és del dia 1 al 20 del mes següent a la finalització del període de liquidació, que, tal com preveu el mateix Reglament, és trimestral. La primera autoliquidació del tribut (que comprèn els mesos de maig i juny) és previst que es dugui a terme de l’1 al 20 del proper mes de juliol, i l’ingrés s’ha d’efectuar per alguna de les formes habilitades per l’Agència Tributària de Catalunya.

A continuació, us facilitem el document Preguntes més freqüents referents a l’Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE), actualitzat a data 26 de juny de 2017, i que ha publicat la Direcció General de Tributs i Jocs del Departament d’Economia de la Generalitat.

Documents relacionats:
Decret 73/2017, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre begudes ensucrades envasades.

Noticies relacionades:
Entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades