Suport als emprenedors

Una de les finalitats de la llei d’emprenedors està dirigida als treballadors que cotitzen en el règim general i que estan obligats a cotitzar en un altre règim a temps complet quan realitzen una activitat econòmica alternativa, aquests es redueixen les quotes de la Seguretat Social de manera que alleujarà l’actual penalització i s’incentivarà la pluriactivitat, estimulant noves altes en el Règim Especial de Treballadors Autònoms.

Per als treballadors autònoms que compatibilitzen la seva activitat per compte propi amb una activitat per compte d’altri, s’estableixen dos criteris per a la seva cotització al RETA (règim especial de treballadors autònoms):

a) Els que causin alta per primera vegada en RETA i amb motiu de la mateixa iniciïn una situació de pluriactivitat a partir de l’entrada en vigor de la llei -29/09/2013-, podran escollir com a base de cotització en aquest moment, la compresa entre el 50% de la base mínima de cotització durant els primers 18 mesos i el 75% durant els divuit mesos següents.

b) Els treballadors en situació de pluriactivitat en que l’activitat laboral per compte d’altri fos a temps parcial amb una jornada a partir del 50% de la corresponent a la d’un treballador amb jornada a temps complet comparable, es podrà triar en el moment de l’alta, com a base de cotització la compresa entre el 75% de la base mínima de cotització durant els 18 primers mesos i el 85% durant els següents divuit.

Per tal beneficiarse de reduccions i bonificacions de quotes a la Seguretat Social als treballadors per compte propi que tinguin 30 o més anys d’edat, aquests han de causar alta inicial al RETA o no haver estat en situació d’alta en els 5 anys immediatament anteriors. Es podran aplicar sobre la quota de contingències comunes unes reduccions que van del 80% al 30% durant un període de 18 mesos, no sent aplicable si emprenen treballadors per compte d’altri.

Pel que fa la prevenció de riscos laborals, l’empresari pot assumir personalment les funcions de prevenció de riscos laborals, sempre i quan el nombre de treballadors no superi els 25 i sempre que la empresa només disposi d’un únic centre de treball.
Per part del Ministeri s’ofereix assessorament tècnic.