Els establiments d’oci nocturn de la ciutat de Lleida podran fer activitats de restauració i posar terrassa de forma provisional

L’Ajuntament de Lleida ha atès, tot i que amb retard, la sol·licitud que HOSTALERIA DE LLEIDA va fer-li a l’inici del mes de setembre passat per a què els establiments d’oci nocturn de la ciutat de Lleida (bars musicals, discoteques, sales de ball i similars) puguin, de forma provisional, fer activitats de restauració i instal·lar taules i cadires a la via pública.

Altres Ajuntaments com el de Saragossa o comunitats autònomes com Cantabria i Castellà i Lleó, ja havien facilitat als establiments d’oci nocturn la possibilitat de fer l’activitats de restauració.

Com ja us vam informar, HOSTALERIA DE LLEIDA també va presentar aquesta sol·licitud al Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya i encara no hem obtingut resposta.

Pel que fa a l’Ajuntament de Lleida, aquesta possibilitat es permet gràcies a un  Decret del Tinent d’Alcalde que s’ha preparat des del Departament de llicències d’activitats.

Aquest Decret del Tinent d’Alcalde de la Paeria resol autoritzar de manera provisional i extraordinària als titulars dels establiments que desenvolupen activitats de discoteca, sales de ball, sales de festes, bars musicals, etc., el desenvolupament d’aquella part de la seva activitat de contingut purament de restauració, entenent com a tal la venda i subministrament de begudes i menjars amb les pertinents condicions, com són que els espais estaran ocupats amb taules i cadires respectant mesures de seguretat i sanitàries i amb aforaments limitats.

El Decret del Tinent d’Alcalde de la Paeria fixa les següents condicions:

  1. Presentar la comunicació d’adhesió a la present Resolució d’acord amb el formulari establert per l’Ajuntament.
  1. L’autorització tindrà caràcter provisional i com a màxim una durada d’un any des de la data de la presentació de la comunicació citada en l’apartat anterior. Període durant el qual el titular de l’establiment podrà adequar-lo a l’ordenament sectorial i sol·licitar l’autorització per desenvolupar l’activitat de restauració de forma permanent.
  1. El funcionament de l’activitat s’ajustarà a les mesures sanitàries i de distància interpersonal establertes amb caràcter general en relació a la crisis sanitària per la COVID-19, a totes les condicions de funcionament i mesures específiques establertes pels establiments de restauració així com al pla d’acció del sector restauració aprovat pel Comitè Tècnic del Pla PROCICAT el 22 de juliol de 2020 o les seves modificacions.
  1. Tots els espais destinats al públic han d’estar ocupats amb taules i cadires respectant les mesures de seguretat i aforaments establerts per les autoritats sanitàries. No es permet el ball.
  1. L’equip limitador enregistrador del nivell d’emissió dels equips de so de l’establiment s’haurà de regular a 72 dBA com a màxim, d’acord amb el previst en l’Ordenança Reguladora dels establiments de pública concurrència pels establiments de restauració.
  1. Només es podrà servir menjars si un establiment en concret compta amb les instal·lacions autoritzades i el registre alimentari corresponents.

Pel que fa a la possibilitat d’instal·lar taules i cadires (vetlladors) a la via pública, i a l’espera de saber els aforaments permesos i les condicions en les quals podrà reobrir el sector:

– No es podrà superar el màxim de vetlladors autoritzats que figuren al padró de vetlladors.

– Es mantindrà la distància física de com a mínim dos metres entre taules.

– Caldrà deixar dos metres lliures entre l’ocupació dels vetlladors i la façana dels establiments.

– En places i rambles es deixarà un pas central de mínim de 4 metres d’amplada o l’amplada de pas de seguretat pels vianants.

– Caldrà respectar les distàncies entre els vetlladors i els elements de mobiliari urbà que determina l’ordenança de via pública.

– També serà obligatori respectar la distància mínima de seguretat interpersonal.

Us facilitem els següents documents:

Decret del Tinent d’Alcalde de la Paeria

Comunicació d’adhesió provisional dels establiments d’oci nocturn per desenvolupar l’activitat de restauració (Llicències d’Activitats)

Per qualsevol aclariment us podeu adreçar al Departament d’Urbanime, e-mail: urbanisme.llicencies@paeria.cat , Tel. 973.700.386.

Sol·licitud ocupació amb vetlladors permanents o anuals (Mobilitat)

Per qualsevol aclariment us facilitem el e-mail de la Paeria vetlladors@paeria.cat i 973.700.326.

Si teniu algun dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )