Permisos laborals davant les eleccions al Parlament de Catalunya pel dijous 21 de desembre

El dia de les eleccions, en aquelles localitats que no sigui festiu, les empreses hauran de concedir als treballadors i treballadores que tinguin la condició d’electors i que tinguin l’obligació de treballar en aquesta data, dels següents permisos:

1. Un permís de com a màxim 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui, perquè puguin exercir el seu dret al vot.
El permís esmentat té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.

2. NO CAL concedir el permís esmentat a les persones treballadores que facin una jornada que coincideixi parcialment amb l’horari dels col·legis electorals, si la coincidència és com a màxim de dues hores. Si és de més de dues hores i menys de quatre, s’ha de concedir un permís de dues hores, i si aquesta coincidència és de quatre o més hores, s’ha de concedir el permís general de quatre hores.

3. S’ha de reduir proporcionalment la durada del permís esmentat a les persones treballadores que el dia de la votació facin una jornada inferior a l’habitual, legal o convinguda.

4. Les persones treballadores que tinguin una jornada l’horari del qual no coincideixi ni totalment ni parcialment amb els dels col·legis electorals, no tenen cap dret a cap permís.

5. LA DETERMINACIÓ DEL MOMENT D’UTILITZACIÓ DE LES HORES CONCEDIDES PER A LA VOTACIÓ, que ha de coincidir amb l’horari establert pel col·legi electoral, és POTESTAT DE L’EMPRESARI O EMPRESÀRIA.

6. JUSTIFICACIÓ DE VOTACIÓ. A l’efecte de l’abonament del salari del temps utilitzat per votar, els empresaris o les empresàries tenen dret a sol·licitar a les seves persones treballadores l’exhibició del justificant acreditatiu d’haver votat, expedit per la mesa electoral corresponent.

eleccions 21d

Permís dels membres de mesa electoral o d’interventors que el dia de les eleccions sigui coincident amb la seva jornada laboral.

1. A les persones treballadores, que acreditin la condició de membres de mesa electoral o d’interventors, se’ls ha de concedir el permís corresponent a la jornada completa del dia 21 de desembre de 2017 i, a més, un permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior.

2. Aquests permisos, de caràcter no recuperable, s’han de retribuir per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa o interventor.

3. El permís de les cinc primeres hores que estableix el punt 1, es fa extensiu a totes les persones treballadores que gaudeixin del descans setmanal el dia de la votació i que acreditin la seva condició de membre de taula o interventor, en les mateixes condicions que estableix el punt 1 i 2.

Càlcul del salari de les persones treballadores amb dret al permís.
Si el salari a percebre per les persones treballadores amb dret al permís retribuït i no recuperable està constituït en part, per una prima o incentiu, la part esmentada s’ha de calcular d’acord amb la mitjana percebuda per les persones treballadores, pel concepte esmentat en els sis mesos treballats immediatament anteriors.

Permís per formular la sol·licitud de certificació per exercir el vot per correu.

1. S’ha de concedir un permís, retribuït i de caràcter no recuperable, de com a màxim quatre hores lliures dins de la jornada laboral que els correspongui, a les persones treballadores que realitzin funcions lluny del seu domicili habitual o en altres condicions de les quals es derivin dificultats per exercir el dret de sufragi el dia 21 de desembre de 2017, perquè puguin formular personalment la sol·licitud de certificació necessària per poder emetre el seu vot per correu.

2. Aquest permís es podrà gaudir des de la data de la convocatòria fins al dia 11 de desembre de 2017.