El proper 31 de març s’han de fer efectives les quotes de la seguretat social per tenir dret a cobrar els ajuts

Us recordem que el 31 de març s’hauran de fer efectives tant la quota de la Seguretat Social de treballadors de febrer com la d’autònoms corresponent al mes de març. Una vegada pagades i a mes vençut, la mútua abonarà el 70% de la base de cotització a tots els que hagin sol·licitat els ajuts.

El no fer efectiu aquests pagaments representarà no estar al corrent amb la Seguretat Social i per tant no es rebran els abonaments.

Ajuts relacionats
Exoneració de la quota de la Seguretat Social d’ empresa en cas d’ ERTO prèvia sol·licitud
Prestació extraordinària de cessament d’ activitat