El Govern de la Generalitat aprova un decret llei que permet adoptar les mesures que siguin necessàries en situacions de pandèmia

La norma aprovada pretén reforçar la seguretat jurídica i modifica la Llei 18/ 2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

El Govern de la Generalitat ha aprovat, en una sessió extraordinària celebrada al vespre del 13/07/2020, el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

En aquesta norma que s’ha publicat el 14/07/2020 al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’introdueix un nou apartat que faculta a l’autoritat sanitària, perquè en situacions de pandèmia o epidèmia declarades per les autoritats competents, pugui adoptar mesures de limitació a l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials.

Pel que fa al sector Restauració i establiments hotelers, l’Annex 3 d’aquest decret llei estableix com a mesures a adoptar en el marc de la COVID-19, la regulació de l’aforament atenent a condicions d’espai i mesures d’higiene (mascareta, rentat de mans), així com la regulació de les condicions d’obertura materials i temporals.

L’adopció d’aquestes mesures té per objecte garantir el control de contagis i protegir la salut de les persones, adequant-se al principi de proporcionalitat.

Per adoptar les mesures de limitació a l’activitat, el desplaçament de les persones i la prestació de serveis en determinats àmbits territorials requerirà de l’emissió d’un informe emès per les autoritats sanitàries que tindrà per objecte acreditar la situació actual de risc de contagi, la situació de control de la pandèmia, la suficiències de les mesures i proposarà les mesures a adoptar.

El decret llei també especifica que sempre que sigui possible, la resolució formularà recomanacions a seguir per evitar riscos de contagi. I en el cas que s’estableixin mesures de caràcter obligatori, s’ha d’advertir expressament d’aquesta obligatorietat.

Així mateix, la resolució indicarà expressament l’existència o no del manteniment dels serveis essencials.

Per altra banda, la resolució que estableixi les mesures a adoptar indicarà la seva durada, que en principi no ha de ser superior a 15 dies, excepte que es justifiqui el necessari establiment d’un termini superior.

També s’haurà de tenir en compte per establir mesures la menor afectació als drets de les persones i, sempre que sigui possible, s’hauran d’ajustar territorialment al mínim àmbit necessari per a la seva efectivitat.

La resolució per la qual s’adoptin les mesures concretes podrà establir mecanismes de graduació de les mesures en funció de l’evolució dels indicadors.

S’introdueix aquesta habilitació legal per reforçar la seguretat jurídica a les decisions que prengui el Govern de Catalunya i les autoritats sanitàries competents, tot i que ni en el confinament de la Conca d’Òdena ni en altres supòsits de comunitats autònomes de l’Estat que han pres mesures similars cap jutge ho ha requerit.

Després de l’aprovació d’aquest Decret Llei, la Generalitat té previst dictar durant el dia 14/07/2020 nova resolució amb mesures específiques per la comarca del Segrià, que us comunicarem tant aviat com es publiqui al DOGC.

Així mateix, la Generalitat ha comunicat que es demanarà de nou autorització judicial al jutjat del contenciós administratiu de Lleida per donar tota la protecció legal a les mesures que s’han adoptat.

El Decret Llei incorpora a l’Annex 1 uns indicadors de salut pública i epideomològica i d’assistència sanitària a partir dels quals es podran adoptar determinades mesures.  L’Annex 2 del Decret recull els serveis que poden ser declarats essencials i l’Annex 3 estableix les mesures a adoptar en el marc de la COVID-19, com per exemple, limitació de desplaçaments, limitació del nombre de persones que es poden reunir, regulació de la situació dels espais de treball en condicions d’espai i mesures d’higiene, etc.

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58 E-mail: federacio@hostaler.org ).