El conseller d’empresa i ocupació anuncia una futura regulació del allotjaments turístics

El passat dimarts, el Sr. Felip Puig, Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, anunciava la futura regulació dels allotjaments turístics.

Un dels principals canvis que ha anunciat el Conseller i que està provocant més polèmica al nostre sector és la creació d’una nova modalitat d’allotjament turístic com són les “HABITACIONS EN HABITATGE COMPARTIT”.

Tot i que encara no es coneix el text del projecte de Decret, ni s’ha iniciat el període d’informació pública, segons la Nota de premsa publicada al web del Departament d’Empresa i Ocupació, en relació a les habitacions en habitatge compartit es diu el següent:

HABITACIONS EN HABITATGE COMPARTIT: Per tal de poder oferir aquest tipus d’allotjament en habitacions el titular de l’activitat ha de ser el propietari de l’habitatge, ha d’estar-hi empadronat i ha de pernoctar-hi durant l’estada de l’usuari. El propietari esdevé responsable de les infraccions i incompliment de les obligacions definides a la normativa turística, d’habitatge, de consum, i municipal.

El titular de l’activitat només pot cedir un màxim de dues habitacions, i com a màxim quatre mesos a l’any. El nombre de persones que es poden allotjar en aquestes habitacions no pot superar l’establert a la cèdula d’habitabilitat de l’allotjament. L’habitació es posa a disposició de tercers a canvi d’una contraprestació econòmica en condicions d’immediata disponibilitat, per una estada de temps continu igual o inferior a 31 dies, o temporalment per a d’altres períodes si es comercialitza o promociona en canals d’oferta turística.

Les habitacions han de disposar de ventilació exterior i estar suficientment moblades per a la seva ocupació immediata. El titular ha de permetre l’ús del bany als hostes i només podrà prestar servei d’esmorzar. L’habitatge ha d’estar degudament senyalitzat amb el distintiu o placa identificativa corresponent.
Els ajuntaments, en les seves ordenances, han de preveure aquest tipus de modalitat d’allotjament perquè aquesta es pugui dur a terme en el municipi corresponent.

La primera impressió és que no sembla la millor mesura per millorar la qualitat de la nostra destinació turística com s’ha demostrat amb els pisos turístics. A nivell local Lleidatà, sembla que tot s’ha aliat contra els establiments tradicionals al nostre territori i aquesta mesura podrà ser la gota que fa vessar el vas de la desesperació als nostres empresaris. Si aquests últims anys, ja hem pogut veure tancaments d’establiments emblemàtics per tot l’interior, amb aquesta mesura, no ens podem imaginar que passarà ara. També hem de reconèixer que és una figura que existeix en moltes parts del mon, i que sempre ha existit al nostre entorn d’una forma irregular.

ALTRES NOVETATS DESTACADES

El Govern regularitzarà i ordenarà les noves modalitats d’allotjament turístic, que quedaran totes elles subjectes a l’Impost sobre estades en establiments turístics, amb un import mínim de 0,65 euros a Barcelona i 0,45 a la resta de Catalunya. A part de les habitacions en habitatge compartit, com a novetats destacades, la nova regulació fa referència a:

ÀREES D’ACOLLIDA D’AUTOCARAVANES: Són espais de terreny, degudament delimitats, oberts al públic per a l’ocupació exclusiva d’autocaravanes en trànsit, a canvi de contraprestació econòmica. No admeten elements fixes com bungalous o mòduls i permeten una estada màxima de 48 hores. Es tracta d’una infraestructura amb una demanda molt alta, sobretot per a turistes que provenen de països del nord i centre d’Europa i d’Itàlia i que viatgen fent ruta. Catalunya fins ara no cobria aquesta necessitat.

ALBERGS TURÍSTICS: Són establiments d’allotjament turístic que presten servei d’allotjament temporal en dormitoris de capacitat múltiple. Els albergs es classifiquen en una categoria única. Les condicions de prestació de servei d’allotjament ha d’incloure en tot cas la neteja periòdica de les instal•lacions comunes i de les unitats d’allotjament, inclosa en el preu.

MODIFICACIONS EN LES MODALITATS D’ALLOTJAMENT TURÍSTICS EXISTENTS

Segons la nota de premsa de la Generalitat, la nova regulació contempla les següents modificacions en modalitats d’allotjaments turístics que ja existeixen:

RÈGIM DE CONDOMINI: Es permet el règim de condomini en la titularitat de l’immoble sobre el que es constitueix un establiment hoteler o d’apartaments turístics, de manera que es permetrà la propietat horitzontal en aquests establiments. És a dir, si fins ara l’immoble on s’ubicava un hotel o apartament pertanyia a un únic titular, a partir d’ara es podran vendre individualment habitacions o estudis i o apartaments, en règim de propietat horitzontal.

CÀMPINGS: S’equipara el concepte de mòbil-home i bungalou, i s’augmenta el percentatge d’aquests elements fixes permesos en un càmping (del 40 al 50%). Així mateix, els càmpings passen a categoritzar-se amb el símbol d’estrelles i aniran de dues a cinc, ja que la categoria d’una estrella estarà destinada a les àrees d’acollida d’autocaravanes.

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC: S’afegeix com a característica definidora de l’activitat que qualsevol habitatge que es comercialitzi o promocioni a través d’una comercialitzadora turística a Internet es considerarà turístic, independentment de la durada de la seva cessió. Així mateix, els ajuntaments podran requerir al propietari de l’habitatge que informi als veïns de la finca de l’obertura del habitatge d’ús turístic, previ a la seva posada en funcionament.

MODIFICACIONS A LES INSPECCIONS I SANCIONS

El Conseller d’Empresa i Ocupació va deixar clar que, totes aquestes ofertes turístiques “han d’estar registrades” i han de tenir el seu número de RTC (Registre de Turisme de Catalunya) per ser una oferta turística legal. Pel que fa a tot l’àmbit d’inspecció i disciplina turística, es dota a l’administració de noves eines jurídiques i procediments per perseguir l’activitat turística il•legal.

Per exemple, per primera vegada es crea un marc normatiu específic i propi per al turisme pel que fa als procediments sancionadors amb l’objectiu de guanyar en efectivitat. A més, es dota als ajuntaments de la mateixa capacitat sancionadora que la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, s’obliga a les empreses que presten o faciliten serveis de comercialització i promoció d’allotjaments turístics situats a Catalunya –com per exemple les comercialitzadores a Internet- a atendre les obligacions de la normativa turística, com ara l’obligació de fer constar el número del Registre de Turisme de Catalunya (RTC) en tota publicitat que es faci de l’allotjament turístic, la prohibició de comercialitzar oferta d’allotjament turístic il•legal i respondre a tots els requeriments de la Inspecció Turística.

Amb general l’evolució de la realitat costa de traslladar-la a la reglamentació, i aquest sembla que és el pas que s’està fent. Però les reglamentacions serveixen també per fitxar els objectius que volem del nostre país, i també haurien de buscar el consens de les parts afectades. En aquest cas ni s’ha buscat el consens amb el sector, ni s’aprecia una línia d’objectius a aconseguir.

Un altra vegada es posa en evidencia el menyspreu sistemàtic de les necessitats de les zones d’interior per satisfer la demanda turística de Barcelona i la Costa Catalana, però a més, sense el consens dels empresaris d’aquestes zones. Esta clar que entrem en el concepte de competència als 360 graus, i que per sobreviure, i sortir-ne airós, apostar per la professionalitat, la diferenciació i el màrqueting.

Des d’HOSTALERIA DE LLEIDA us informarem de qualsevol novetat que es produeixi al respecte d’aquesta futura normativa i, quan el Projecte de Decret surti a informació pública, estudiarem el text, i si es considera necessari, presentarem les corresponents al·legacions.