El CCAM obre una convocatòria de subvencion per obertura de nous locals o reobertura de locals buits

La Generalitat de Catalunya a través del CCAM h obert la convocatòria per la concessió de les subvencions en l’àmbit del comerç al detall i dels serveis, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors, del programa següent:

Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

a) Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda i centrals de compra), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques, i les administracions locals i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats.

b) Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Accions subvencionables

6. Suport a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments i la instal·lació de sistemes de “Click & Collect”.

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals. Reduir el número de desplaçaments dins dels pobles i ciutats mitjançant la instal.lació de sistemes de recollida als establiments.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables es detallen en el desenvolupament de cada programa que figuren a l’Annex 2 de la Resolucióde les bases. En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats pot superar el seu valor de mercat.

Es consideraran subvencionables aquelles despeses que s’imputin al desenvolupament de les accions per respondre de manera inequívoca a la seva naturalesa, resultin estrictament necessàries i que s’hagin realitzat durant el període d’execució de l’actuació i hagin estat efectivament pagades pel beneficiari abans de la finalització del termini de presentació de la justificació econòmica.

Requisits

Les persones beneficiàries que sol·licitin la subvenció en el marc dels programes que es detallen han de tenir, com a mínim, un establiment operatiu a Catalunya.

Termini de realització

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva durant l’any 2019.

Dotació pressupostària
1.590.000,00 euros

Quantia

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Els criteris que es tindran en compte per determinar la quantia de les subvencions són el cost del projecte, els altres ajuts rebuts, quan siguin aplicables, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i les disponibilitats pressupostàries.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya (http://canalempresa.gencat.cat), a la pàgina web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (http://ccam.gencat.cat) o a la pàgina web del Departament d’Empresa i Coneixement (http://empresa.gencat.cat/ca/inici/).

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini de presentació

Les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos corresponents, es poden presentar des del dia 8 de juliol de 2019 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2019.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 7911 de 05.07.2019)
Bases reguladores (DOGC núm. 7851 de 10.04.2019)

Observacions
El termini màxim de presentació de la documentació justificativa és de tres mesos a partir de la finalització del termini per a realitzar les actuacions subvencionables davant del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.