Devolucions de quotes dels treballadors autònoms del mes d’abril

Les quotes corresponents als dies compresos entre el 14 i el 31 de març, dels treballadors autònoms que siguin beneficiaris de la prestació per cessament de l’activitat, seran retornades durant la segona quinzena del mes de maig.

Les quotes del mes d’abril que puguin ser carregades als treballadors autònoms per haver-se reconegut la prestació per les mútues després que la TGSS hagués emes la informació a les entitats financeres pel càrrec a compte, seran retornades d’ofici en el mes de juny.

La devolució d’aquestes quotes es realitzaran d’ofici i no serà necessari presentar cap mena de sol·licitud.
L’import serà ingressat al compte corrent on es va realitzar el pagament.