Desconfinament de Lleida ciutat i dels altres sis municipis del Segrià amb noves mesures pels establiments d’hostaleria, restauració i hotelers.

Durant la tarda del 30/07/2020 s’ha publicat al DOGC la Resolució  SLT/1941/2020, de 30 de juliol, per la qual es modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Lleida ciutat, Alcarràs, Aitona, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre.  

Les mesures previstes en aquesta resolució modifiquen les anteriorment adoptades per la Resolució SLT/1698/2020, de 15 de juliol, especialment substituint la restricció a la sortida i entrada dels municipis, per una recomanació de limitar els desplaçaments territorials.

Així mateix, continuen vigents les mesures previstes a la Resolució SLT/1840/2020, de 24 de juliol, que entre d’altres, estableix el tancament en tot el territori de Catalunya de discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle, i la suspensió de les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments indicats anteriorment

Les principals repercussions que té la Resolució SLT/1941/2020, de 30 de juliol, que té una durada de 15 dies, són les següents per al nostre sector:

Activitats d’hoteleria, restauració i hotelers (Apartat 8).

En les activitats d’hostaleria i restauració el consum es pot realitzar només a les terrasses, amb un aforament màxim d’un 50% i aplicant una distància de 2 metres entre taules o grups de taules. 

L’horari de tancament serà les 24:00.

En els establiments hotelers, l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat.

Sempre que sigui possible, s’han d’utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar.

Mesures de prevenció i higiene en centres de treball (Apartat 3).

Sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, són responsables d’adoptar, entre d’altres, les mesures següents: 

a) Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais tancats i edificis d’acord amb els protocols que s’estableixin en cada cas. 

b) Posar a disposició dels treballadors aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats per a la neteja de mans. 

c) Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan això no sigui possible, hauran de proporcionar-se als treballadors els equips de protecció adequats al nivell de risc. 

d) L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol. 

e) Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència. 

f) Potenciar l’ús del teletreball quan per la naturalesa de l’activitat laboral sigui possible.

Desplaçaments personals (Apartat 2).

Es recomana que la població romangui en el seu domicili i que es limiti la circulació per les vies d’ús públic, respectant les mesures de protecció individual i col·lectiva establertes per les autoritats competents.

Es recomana que la sortida del domicili es realitzi solament en els casos següents:

a) Per a l’assistència al lloc de treball per efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial, quan no es pugui dur a terme en la modalitat de teletreball.

b) Per assistir als centres, serveis i establiments sanitaris.

c) Per assistir i tenir cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables.

d) Per desplaçar-se a entitats financeres i d’assegurances i d’altres serveis.

e) Per accedir als establiments comercials minoristes d’alimentació, begudes i matèries primeres.

f) Per accedir a altres establiments comercials minoristes, que tindran l’aforament limitat al 50%, els quals han de complir les mesures de protecció i de seguretat establertes per les autoritats competents.

g) Per fer trobades i activitats del lleure i esportives amb persones del grup de convivència habitual a què es fa referència en el paràgraf següent.

h) Per realitzar actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

i) Per renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

j) Per dur a terme mudances domèstiques o professionals.

k) Per atendre els horts familiars d’autoconsum.

l) Per exàmens o proves oficials inajornables.

m) Per causa de força major o situació de necessitat.

Els contactes s’han de limitar, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l’aïllament. El grup ha de ser el més estable possible.

Reunions i trobades (familiars i de caràcter social). Apartat 5.

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de deu persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

Els actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres limitaran l’assistència al 33% del seu aforament.

No es consideren incloses en aquesta prohibició les activitats laborals ni els mitjans de transport públic.

En les reunions que concentrin fins a deu persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

La resolució també regula les empreses de serveis i comerç minorista (apartat 4), ús del transport públic (apartat 6), Activitats culturals, d’espectacles públics, recreatives i esportives (Apartat 7), Activitats de casals i colònies d’estiu (apartat 9) i inspecció i règim sancionador (Apartat 10).

Si teniu qualsevol dubte, HOSTALERIA DE LLEIDA està a la vostra disposició (Tel. 973.24.88.58. E-mail: federacio@hostaler.org )

Document Relacionat
Ajuntament de Lleida – Obertura de Terrasses