Deducció per contratar a treballadors amb discapacitat: Majors incentius en l’impost de Societats

Amb efectes per a exercicis iniciats a partir d’1 de gener de 2013, la deducció per contractació de treballadors amb discapacitat és la següent:

• La deducció per contractar a treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% es fixa en 9.000 euros (abans 6.000€). Si el grau de minusvalidesa és superior al 65%, la deducció és de 12.000€.

• A més, ara no cal que els afectats siguin contractats a jornada completa ni de forma indefinida, de manera que els contractats de forma temporal o amb jornada parcial també computen.

• El càlcul de la deducció es realitza multiplicant l’augment de la plantilla mitjana de treballadors amb minusvalidesa per la deducció que correspongui.