Covid-19: Les baixes i períodes d’aïllament s’assimilen a accident de treball

El Real Decret Llei 6/2020 de 10 de març publicat ahir i amb efectes de vigència a partir del dia d’avui ens aclareix que com a consideració excepcional serà situació assimilada a Accident de Treball, exclusivament per la prestació econòmica d’incapacitat temporal del sistema de la Seguretat Social, els períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores a conseqüència del virus COVID-19.

La durada d’aquesta prestació excepcional vindrà determinat pel comunicat de baixa per aïllament i la corresponent alta.

Pot causar dret a aquesta prestació la persona treballadora per compte propi i compte aliena que es trobi en la data del fet causant en situació d’alta en qualsevol dels règims de la seguretat social.

La data del fet causant serà la data de l’aïllament o malaltia del treballador, sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Com ja esteu comprovant, els fets estan ocorrent molt ràpidament. El govern té previst llançar unes mesures en l’àmbit laboral i d’altres, durant el dia de demà.

Us mantenim informats.