Convocatòria de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

La Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de Residus de Catalunya, órgan depenent del Departament de Territori ha obert la convocatòria de subvencions per a l’any 2019 en règim de concurrència competitiva destinada al foment de l’economia circular.

Beneficiaris

  • Projectes de classe A o B: empreses privades i agrupacions d’empreses privades.
  • Projectes de classe C: el sol·licitant promotor ha de ser o una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d’un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia, o un sindicat.

Accions subvencionables

Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua al llarg del cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.)

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis, de les categories següents:

1. Ecodisseny de productes o serveis que promoguin una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials de l’Agència de Residus. Són exemples de projectes subvencionables: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes de substitució de substàncies extremament preocupants (SEP), segons la llista SEP i l’annex XIV del Reglament REACH, o de substàncies restringides de l’annex XVII del Reglament REACH per a l’ús restringit de la substància.

Cal que els projectes incloguin l’execució d’una anàlisi amb enfocament de cicle de vida del producte o servei, tret que en la sol·licitud es pugui acreditar que ja ha estat realitzada.

2. Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.).

3. Reutilització i reparació de productes.

4. Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).

5. Remanufactura.

6. Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua.

7. Noves aplicacions de materials reciclats.

8. Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers.

9. Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials.

Classe C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicals.

S’inclouen en aquesta classe els projectes que inclouen l’elaboració d’estudis sobre el potencial de l’economia circular ja sigui a nivell sectorial o bé territorial, així com les accions de comunicació que se’n derivin (campanyes, jornades, etc.).

Les classes són excloents entre elles. Un mateix projecte no pot ser una combinació de les classes A, B o C

Despeses subvencionables

a) El cost laboral del personal propi: exclusivament les persones i el temps dedicat a la coordinació i execució del projecte subvencionat.

b) Els costos de consumibles i materials, excepte les matèries primeres usades per a la fabricació en sèrie de productes.

c) Les analítiques i els assajos directament relacionats amb la qualitat ambiental del producte o servei o la seva aptitud per a l’ús.

d) El lloguer d’equips i locals, en cas que siguin necessaris per al projecte.

e) La compra d’equips, només en el cas de projectes de classe A. Només serà subvencionable el cost d’amortització imputable al termini d’execució del projecte, el qual ha d’estar degudament justificat. El beneficiari ha de destinar els equips a la finalitat per a la qual s’ha concedit la subvenció durant un període mínim de 5 anys.

f) Les activitats de consultoria i/o enginyeria o altres serveis que siguin necessaris per a l’execució del projecte, inclosa l’elaboració de l’informe de resultats de viabilitat tecnicoeconòmica ambiental, si escau.

g) Les accions de comunicació derivades del projecte, només en el cas de les classes A i B, amb un màxim del 10% de l’import atorgat del projecte, amb un límit de 4.000 euros. En el cas dels projectes de classe C, com que en són part substancial, no és aplicable aquesta limitació.

h) El cost de la revisió del compte justificatiu per un auditor, fins a un import màxim del 5% del pressupost total subvencionable amb un límit de 1.000 euros. Aquest import es pot reduir en funció de l’import justificat i acceptat.

i) Despeses indirectes. Poden ser subvencionables les despeses generals i els costos indirectes fins a un màxim del 5% del pressupost total subvencionable del projecte, sense necessitat de justificació.

Característiques
No es pot presentar més d’una sol·licitud per projecte.

Termini de realització
El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 24 mesos a comptar de la data de la Resolució d’atorgament de la subvenció.

Dotació pressupostària

1.000.000,00€.

Quantia

L’import de l’ajut serà d’un màxim del 75% de les despeses objecte de l’ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 40.000 euros per projecte en el cas de projectes de les classes A o B, i de 25.000 euros per projecte per a la classe C.

Lloc de presentació
El formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació que preveu la base 8, s’ha de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’apartat Tràmits del web de l’Agència de Residus de Catalunya (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/) i de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Termini de presentació

Finalitzarà el 19 de juliol de 2019.

Normativa
Convocatòria (DOGC núm. 7905 de 27.06.2019)
Correcció de Bases reguladores (DOGC núm. 7877 de 17.05.2019)
Bases reguladores (DOGC núm. 7873 de 13.05.2019)